Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање жигова

Е-РЕГИСТАР

Година пријаве нпр. 2012  
Број пријаве нпр. 3001 
Регистарски број e.g. 64039 
Знак нпр. ZAST* ?
Бечка класификација нпр. 3.4.* 29.1.1 ?
Ничанска класификација нпр. 45 ?
Пријавилац / Носилац права нпр. Петар, Petar ?
Заступник нпр. Петар, Petar ?

Е-РЕГИСТАР

На основу чл. 8 Закона о жиговима Завод за интелектуалну својину води јединствени Регистар који садржи библиографске податке o пријавама и регистрованим жиговима као и приказе пријављених знакова и регистрованих жигова. У Е-регистар жигова укључени су и подаци о променама које се односе на пријаве и регистроване жигове, за које је спроведен поступак по захтеву странке. Евиденција о променама, које се везују за датум подношења захтева, води се од 1. јануара 2008. Подаци о променама, чији су поступци започети до 1. јануара 2008. године, налазе се у књигама Регистра жигова, у просторијама Завода за интелектуалну својину.

За податке из Е-регистра Завод за интелектуалну својину, на захтев заинтересованог лица, издаје изводе из регистра који имају значај јавне исправе за коју важи претпоставка тачности података који се у њој налазе.
Увидом у Е-регистар сва заинтересована лица могу доћи до информација о следећим подацима:

Е- Регистар жигова садржи следеће податке:
• број и датум подношења пријаве, односно датум регистрације и регистарски број жига;
• пословно име и седиште носиоца права, односно име и адреса физичког лица;
• подаци о пуномоћнику,
• знак за који се тражи заштита, односно изглед заштићеног знака и опис боја
• врста жига;
• податак о класама у које је сврстана роба, односно услуге;
• подаци о променама које се односе на пријаву, односно жиг: пренос права, лиценца, залога; статусне промене настале код подносиоца пријаве, корисника лиценце, односно залогопримца; ограничење списка роба, односно услуга и други подаци значајни за правни статус пријаве, односно жига;
• податак о начину окончања управног поступка;
• датум до ког жиг важи, као и подаци о продужењу важења жига.

ROMARIN - МЕЂУНАРОДНА БАЗА ЖИГОВА

Поред Е-регистра националних жигова, можете претраживати и међународну базу жигова - ROMARIN.

База ROMARIN садржи информације у вези са свим међународним жиговима који су регистровани у оквиру Мадридског система, а који су тренутно на снази у међународном регистру, или им је важност истекла у периоду до шест месеци. Такође, у бази се могу пронаћи подаци у вези са међународним пријавама и земљама за које се тражи заштита, а које су још увек у поступку испитивања.

- ROMARIN

Пошаљите нам свој коментар

О евентуалним недостацима у националним базама молимо да обавестите Завод на адресу: