Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Архива пројеката Европске уније

ПРОЈЕКАТ ОСНИВАЊА ЦЕНТРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ЕДУКАЦИЈУ У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Завод за интелектуалну својину Републике Србије (Завод) је у сарадњи са Европском комисијом (ЕК) и Европским заводом за патенте (ЕПО) покренуо пројекат оснивања и промовисања Центра за информисање и едукацију из области интелектуалне својине, који ће се налазити у просторијама Завода. Сврха пројекта је асистирање Заводу у мисији подизања опште свести и развоја професионалних способности у области права интелектуалног и индустријског власништва, док је општи циљ давање подршке Србији у испуњавању услова у оквиру процеса стабилизације и придруживања у области интелектуалног власништва. Како би Србија достигла ниво заштите права интелектуалне својине који је неопходан за њену интеграцију у Европску Унију, Завод треба да унапреди своје активности подизања свести и пружања обука путем оснивања Центра за информисање и едукацију (Центар), који ће поседовати могућност давања квалитетних информација и обука из области интелектуалне својине заинтересованим странама, чије пословање се у мањој или већој мери тиче права интелектуалне својине, а који потичу из свих друштвених сектора.

Пројекат се у потпуности финансира од стране Европске комисије и Европског патентног завода. Пројекат је започет у јануару 2009. године, дужина трајања пројекта износи три године, док се сам пројекат може поделити на две фазе:
 • успостављање оперативног Центра за информисање и едукацију у просторијама Завода
 • покретање активности Центра
Дате фазе подразумевају више узајамно повезаних задатака, почев од стварања одговарајуће инфраструктуре у оквиру Завода за вршење активности Центра, преко промовисања Центра и управљања обуком особља Центра, до постављања Завода у средиште мреже националних интересних страна из области интелектуалне својине, уз крајњи циљ унапређења ефикасне употребе интелектуалне својине.

Активности Центра укључују: организовање обука и предавања (радионице и сл.), промовисање сарадње са свим заинтересованим странама, припрема, превођење и дистрибуција издања Завода и међународних организација, као и сарадња са регионалним центрима Привредне коморе Србије, научним институтима, факултетима, итд. Функционисање Центра ће се заснивати на најбољим праксама из земаља западне Европе.

Поред финансијске помоћи, ЕК и ЕПО ће пружити подршку у циљу развоја Центра, укључујући обучавање стручњака за интелектуалну својину у академским установама ЕПО, подршку у области информационих технологија, као и правно саветовање.

Центар ће додатно нагласити улогу Завода у изградњи конкурентности привреде на основу њене базе интелектуалне својине. Стратешка улога Завода ојачана је новом легислативом. У складу са новим Законом о министарствима, Завод би требало да постане централна институција за координацију рада других институција које су задужене за заштиту интелектуалне својине. По новом Закону о министарствима, Завод ће такође бити одговоран за развој у области права интелектуалне својине, као и образовно-информационих активности у датој области.

Користи овог пројекта такође укључују:

 • Унапређење знања и способности у области интелектуалне својине
Пружањем информација о интелектуалној својини и саветовањем интересних страна о њиховим будућим активностима, Центар ће подстаћи истраживачко-развојне иницијативе које су усмерене на максимизирање интелектуалног капитала интересних страна. Ово представља веома важно питање, имајући у виду потребу српске привреде за унапређењем иновационих привредних активности. Оснивање и развој агенција за трансфер технологије одиграће важну улогу у овом процесу.

 • Изградња конкурентности привреде на бази интелектуалне својине
Интелектуална својину представља значајан, ако не и кључан, елемент за развој савремене и конкурентне индустрије, те и самог друштва. Едукационо-информациони програм новог Центра биће усмерен на упознавање и припрему учесника за предузимање одговарајућег понашања и креирање стратегија за побољшање економских резултата уз правилно управљање правима интелектуалне својине. Поред тога, пројекта подразумева могућност “скенирања” интелектуалног власништва малих и средњих предузећа, што ће пружити квалитетну процену пословних тенденција малих и средњих предузећа, као и њиховог иновационог понашања.

 • Стимулисање страних инвеститора за вршење пословних активности у Србији
Ефикасан рад Центра утицаће на вољу страних инвеститора за извршавање пословних активности у Србији на два начина. Одржавањем базе података за интелектуалну својину представиће се јаснија слика о вредности изабраних компанија, као и о општем стању привреде. Тиме ће се омогућити страним инвеститорима да планирају сопствене инвестиционе активности уз мањи ризик неуспеха, будући да ће им бити доступне информације о развојним тенденцијама интелектуалног капитала фирми и њиховог одрживог развоја. База података и будућа искуства Центра представљаће добар извор за процену локалне базе знања, као и интелектуалног капацитета људског капитала у земљи.

Успостављање ефикасног Центра ће позитивно утицати на рад административних тела, економских установа, научно-истраживачких развојних центара, судова, као и опште јавности. Центар ће развити ефикасан систем обуке о значају заштите интелектуалног власништва за све националне интересне стране у области интелектуалне својине, односно судије, тужиоце, службенике полиције и царине, тржишне инспекторе, правне заступнике и адвокате, представнике малих и средњих предузећа, раднике истраживачких института, студенте, представнике удружења предузећа, представнике медија и владине званичнике. Такође, Центар ће општој јавности омогућити стално образовање о друштвеном значају интелектуалног власништва и о начинима развоја иновационих активности.

РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ПРАВО ИНДУСТРИЈСКЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И ТУРСКОЈ

Имплементација програма започета је у новембру 2008. године и предвиђено је да траје 24 месеца. Укупан буџет програма износи два милиона ЕУР, пројекат финансира Европска комисија, а изводи Европска патентна организација.

Регионални програм обухвата наставак процеса интеграције институција које се баве интелектуалном својином, који је започет у оквиру PHARE и CARDS програма, а у циљу ојачања регионалне интеграције и сарадње у областима које се тичу права интелектуалне својине, као и хармонизације институција које се баве интелектуалном својином са постојећим одговарајућим европским институцијама (ОХИМ и ЕПО). Пројектом се доприноси стабилизацији региона и његовој интеграцији у светску привреду. Сматра се да ће креирање националне стратегије за интелектуалну својину допринети избегавању ризика одрживости наведених институција.

Примарни стратешки циљ пројекта је креирање регионалне мреже националних институција за интелектуалну својину зарад њихове евентуалне интеграције у постојеће западноевропске мреже, међу којима посебно значајну улогу игра Европска патентна организација. Општи циљ пројекта је пружање подршке економском развоју циљаних земаља помоћу ефикасне и одговарајуће заштите и спровођења права индустријске и интелектуалне својине, у складу са европским и међународним потребама. Сврха пројекта је оснаживање релевантних институција зарад припреме за приступ ЕУ.

Активности у оквиру регионалног програма посебно ће бити усмерене на следеће области:

 • хармонизација законодавства
 • подршка ефикасној борби против пиратерије
 • подршка транспарентности рада
 • подршка развоју институција за спровођење права интелектуалне својине
 • одрживост институција које се баве интелектуалном својином
 • развој ИТ и административног капацитета
 • развој људског капацитета у институцијама које се баве интелектуалном својином
 • развој националне стратегије за интелектуалну својину и регионалне сарадње
 • подршка интеграцијама и приступу регионалним организацијама које се баве интелектуалном својином
 • подизање свети о значају интелектуалне својине у свим слојевима друштва

II CARDS 2004 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ - ТЕХНИЧКА ПОМОЋ ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Програм је започет у септембру 2005. године а окончан је почетком 2008. године. Програмом руководи Европска агенција за реконструкцију, а спроводи га Европски завод за патенте.

Циљеви Националног програма су:
- повећање капацитета и ефикасности Завода у свим пословима заштите права интелектулне својине;
- јачање техничко-технолошке опремљености Завода у складу са европским стандардима;
- дигитализација документације индустријске својине - скенирање свих патентних пријава и патентне документације од 1921.године до 2006. године;
- стручно усавршавање запослених у Заводу кроз курсеве и радионице, курсеви енглеског језика, административно и информатичко обучавање запослених за нове технологије;
- одржавање националних семинара о патетним захтевима, заштити жига и сл.

Национални програм се одвија по плану и у одређеним сегментима резултати су постигнути: испоручена је и инсталирана сва рачунарска опрема, као и одговарајући софтвери, чиме је Завод достигао планирани ниво информационе опремљености; постале су доступне јавности национална база података жигова и база међународне класификације патената; уведена је нова телефонска опрема; скенирани је већи део патентне документације; уведен је у рад Сервер за публиковање; изводе се радови на обезбеђењу зграде (камере, сигурносна врата, решетке на прозорима, климатизација и сигурносно обезбеђење сервер сале); одржана су два семинара за службенике Завода и стручну јавност; окончана су три семестра курсева енглеског језика за службенике Завода и др.

I CARDS 2002 РЕГИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА ЗЕМЉЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Пројекат је започет септембра 2003. године и трајао је до децембра 2006. године.
Укупно остварени резултати за 3,5 године спровођења су:

 1. Унапређење хармонизације законодавства из интелектуалне својине Републике Србије са прописима ЕУ;
 2. Стручно усавршавање запослених у Заводу и институцијама за спровођење права интелектуалне својине кроз семинаре, радионице, студијске посете;
 3. Успостављање регионалне сарадње између националних завода за интелектуалну својину и институција за спровођење права интелектуалне својине;
 4. Утврђивање стратешких циљева даљег развоја заштите интелектулане својине у Србији и јачање сарадње између Завода и надлежних институција за спровођење у Србији;
 5. Унапређење рада на заштити жигова у Заводу: стручна оцена Методологије поступања у поступцима признања и заштите жига;
 6. Јачање јавне свести о значају права интелектуалне својине за економски развој Републике Србије.