Приручник за наставу о патентима

Овај приручник Европске патентне академије поседује све информације које су вам потребне да бисте вашим студентима пружили основна знања о патентном систему. За више информација кликните овде.

"Приручник зa нaстaву o пaтeнтимa je дрaгoцeнo срeдствo нaмeњeнo упoзнaвaњу сa кључним питaњимa из oблaсти пaтeнaтa. Сaстaвљeн и рaзвиjeн крoз истрaживaчки рaд пaтeнтних стручњaкa, oвaj приручник пружa прeдaвaчимa нa унивeрзитeтимa свe штo je пoтрeбнo дa oсмислe зaнимљивo увoднo прeдaвaњe кoje ћe слушaoцимa пружити нeoпхoднe инфoрмaциje."

Професор Џозеф Штраус
Право конкуренције и пореско право, Институт за интелектуалну својину "Макс Планк", Минхен


На страници Наручивање и преузимање ћете сазнати на који начин можете преузети Ваш примерак.

За сва додатна питања у вези Приручника за наставу о патентима можете нас контактирати путем електронске поште .

Оригинално издање Приручника на енглеском језику (Patent Teaching Kit) можете погледати на сајту Европског завода за патенте.