Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Пројекти Европске уније

VIP4SME

ЕУ Пројекат VIP4SME реализује се у оквиру програма Horizon 2020. у циљу унапређења услуга у области интелектуалне својине за мала и средња предузећа (МСП). С обзиром да МСП у највећој мери доприносе економији ЕУ и имају велики потенцијал генерисања и коришћења права интелектуалне својине, од великог је значаја да европска МСП разумеју потенцијал интелектуалне својине и да се подстичу да га користе. Пројекат VIP4SME је наставак пројекта IPORTA и окупља националне заводе за интелектуалну својину из тридесет две земаље учеснице програма Хоризонт 2020. Предлог пројекта је сачињен од стране конзорцијума, чији је члан и Завод за интелектуалну својину Републике Србије, а чине га дванаест националних завода за интелектуалну својину и седам организација за подршку привреди које блиско сарађују са националним заводима. Партнери на пројекту су посвећени континуитету сарадње која је успостављена у оквиру претходног пројекта IPORTA и IP Europe Aware. Поред партнера, пројекат подржава још двадесет завода и петнаест других организација.

Главни циљеви пројекта су:
1. Подршка МСП у погледу интелектуалне својине кроз различите услуге;
2. Унапређење постојећих услуга и обуке МСП, узимајући у обзир специфичне потребе појединих земаља;
3. Подизање свести о значају интелектуалне својине и знања о интелектуалној својини корисника;
4. Обезбеђивање информација о интелектуалној својини на заједничком вебсајту;
5. Успостављање синергије са постојећим мрежама које имају директне везе са циљним групама (на пример EEN, PATLIB и други).

За испуњење задатих циљева VIP4SME пројекат предвиђа:
• Укључивање што већег броја националних завода, најмање 25;
• Развијање механизама за повезивање и помоћ националним заводима у погледу развоја;
• Размену искустава и знања између националних завода и других учесника у пројекту;
• Израду анализа потреба малих и средњих предузећа у погледу обуке и услуга у области интелектуалне својине;
• Планирање, координација и развој обуке, материјала за обуку и услуга.

Трајање пројекта: децембар 2015 – децембар 2019.
http://www.innovaccess.eu/
 
Листа партнера на пројекту може се видети овде.

ИНСТИТУЦИОИНАЛНИ ОКВИР ЗА РАЗВОЈ ТРЕЋЕ МИСИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ

У развоју савременог друштва заснованог на знању, универзитети имају све значајнију улогу у подстицању економског и друштвеног развоја, што је довело до проширивања две традиционално свхваћене мисије универзитета: образовање и истраживање, трећом која налаже подршку привреди и друштву.

У октобру 2015. године започела је реализација пројекта IF4TM у оквиру Ерасмус плус програма Европске уније. Циљ пројекта је развој треће мисије универзитета у Србији, трајаће до октобра 2018. године, а реализује се у конзорцијуму 18 партнера из Србије, Словеније, Велике Британије, Аустрије, Португалије и Италије. Поред пет универзитета из земаља Европске уније, пројекат реализује и шест универзитета из Србије: Универзитет у Крагујевцу који је координатор пројекта, Универзитети у Београду, Новом Саду, Нишу, Новом Пазару и Универзитет Метрополитен. Поред универзитета, партнери на пројекту су: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, три бизнис инкубатора из Крагујавца, Београда и Новог Сада, Висока школа струковних студија из Зрењанина и једно предузеће.

Трећа мисија универзитета обухвата: трансфер технологије и иновација, континуирано учење и друштвено одговорно понашање универзитета.

Успостављање институционалног оквира за развој треће мисије универзитета у Србији значи да се на државном нивоу кроз стратегије и законе и универзитетском нивоу кроз правилнике и остала правна акта, унапреди управљање интелектуалном својином на универзитетима, подстакне иновациона делатност, трансфер и комерцијализација знања и технологије и креативност и предузетништво студената и младих истраживача.

Поред тога, у циљу мотивисања професора, истраживача и студената да се више укључе у поменуте активности, пројекат обухвата:
• обуке професора, истраживача и студената у областима управљања интелектуалном својином у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину;
• развој програм за подизање нивоа технолошке спремности истраживања (TRL), кроз развој и примену програма за проверу концепта (Proof of Concept);
• успостављање универзитетске иновативне платформе за управљање иновацијама на седам високошколских институција у Србији;
• годишња такмичења за најбољу студентску идеју;
• припрема препорукa факултетима за увођење у наставу тема које се односе на предузетништво, иновације и управљање интелектуалном својином;
• успостављање пет креативних центара у Србији за промоцију науке и иновација и развој креативности и предузетничког духа код младих;
• сарадњу са европским институцијама, пре свега са партнерским институцијама.

Више о пројекту http://www.if4tm.kg.ac.rs/

MAIN

Завод за интелектуалну својину, у конзорцијуму 14 партнера из Србије, Немачке, Грчке, Аустрије и Словеније, учествује у реализацији пројекта Темпус Европске уније, чији је носилац и координатор Универзитет Нови Сад,, под називом “Овладавање иновацијама кроз развој и успостављање интердисциплинарних последипломских студија из управљања иновацијама у Србији ” (“Mastering innovation in Serbia through development and implementation of interdisciplinary post-graduate curricula in innovation management - MAIN“) које ће бити реализоване на мастер и докторским студијама. Циљ овог пројекта је јачање иновационих капацитета Србије путем образовања високих стручњака из ове области.

Поред тога, од стране неакадемских партнера на пројекту, у оквиру пројекта ће бити организовани семинари за све заинтересоване стручњаке из ове области.

Трајање пројекта: децембар 2013 - децембар 2016.

Више о пројекту на интернет страници пројекта http://www.main.uns.ac.rs/

ПРОЈЕКАТ "IPORTA"

Главни циљ пројекта IPorta је јачање сарадње између европских националних завода за интелектуалну својину. Бољом синергијом ових завода, у сарадњи са институцијама које пружају подршку пословању, постиже се боља интеграција интелектуалне својине (ИС) у пословну стратегију предузећа, као и њено ефикасније искоришћавање. Овај пројекат представља наставак претходног пројекта IPeuropAware, у којем Србија није учествовала.

У оквиру IPorta пројекта национални заводи за интелектуалну својину треба да одговоре потребама МСП које нису довољно покривене у оквиру националних и регионалних завода. У мрежи се налази 27 националних, регионалних завода и других институција за подршку привреди и истраживањима из Европе. Завод за интелектуалну својину је један од 27 партнера на овом пројекту.

Партнери треба да успоставе сарадњу са другим партнерима пре свега у следећим областима:
- Унапређење конкурентности европских МСП путем унапређења и прилагођавања услуга у области ИС;
- Оснаживање дијалога са МСП;
- Охрабривање МСП да интегришу управљање правима ИС у своје пословање и њихово искоришћавање;
- Очување нематеријалних добара МСП унапређењем њихових капацитета у области спровођења права ИС.

У остваривања ових циљева партнери у пројекту ће радити на:
- унапређивању сопствених капацитета и спремности за преузимање водеће улоге у виду институција које обезбеђују ове услуге или информације о њима на европском тржишту права ИС;
- пружању помоћи МСП у Европи у коришћењу права ИС на конструктивнији начин унапређењем услуга завода за МСП;
- обезбеђивању адекватних, ажурних и пријемчивих информација за МСП преко својих вебсајтова;
- активном подржавању и циљању сарадње са другим Help Desk-овима националних завода у циљу размене најбоље праксе за МСП;
- преузимању водећа улога у координацији и развоју мреже европских Help Desk-ова и обезбеђењу услуга у области ИС;
- координирању механизама повратних информација у области ИС за надлежна тела на нивоу ЕУ.

IPorta има 4 врсте активности:
А1: Креирање и унапређење услуга у области ИС, креирањем заједничког „Toolbox“-а у којем се могу прегледати и евентуално преузети постојећи алати.
A2: Одржавање, унапређење, допуна и реконфигурисање старог InnovAccess веб-сајта. Лансирање новог изгледа, садржаја и верзије вебсајта извршено је почетком 2013. године.
А3: Успостављање мреже Help Desk-ова и размена искустава.
А4: Координирање пројектом (од стране институције Хенри Тудор из Луксембурга).

Архива пројеката Европске уније

Архива окончаних пројеката Европске уније

Други међународни пројекти

Архива других међународних пројеката

Архива окончаних других међународних пројеката