Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

КОНТАКТИ

Завод за интелектуалну својину
11158 Београд, Кнегиње Љубице 5
Република Србија

Телефон (централа): (+381-11) 20-25-800; Факс: 311-23-77, 2629-483


Радно време Завода за интелектуалну својину је: 7:30-15:30

E-mail контакт Завода:

E-mail контакт Едукативно-информативног центра у Заводу за интелектуалну својину:

Званична Facebook страница Завода за интелектуалну својину

Директор Завода за интелектуалну својину
Владимир Марић

Телефон: (011) 20-25-901, 20-25-902

Сектор за патенте

В. д. помоћника директора: Aлександра Михаиловић

Важни контакт телефони у сектору:
Начелник Одељења за машинство, општу технику и електротехнику:
(011) 20-25-908
Начелник Одсека за хемију и хемијску технологију: (011) 20-25-925
Начелник Одсека за правна питања патената: (011) 20-25-929

Сектор за знаке разликовања

Помоћник директора: Марија Божић

Важни контакт телефони у сектору:

Одељење за жигове:(011) 20-25-948, 20-25-932, 20-25-864

Информације о решершима - захтевима за претходно претраживање базе података: (011) 20-25-940

Одсек за међународне жигове: (011) 20-25-942, 20-25-946

Група за дизајн и ознаке географског порекла:                                                            (011) 20-25-958

Руководилац Групе за дизајн и ознаке географског порекла:
(011) 20-25-957

Сектор за ауторско и сродна права, међународну сарадњу и едукацију и информисање

Помоћник директора: Бранка Тотић

Важни контакт телефони у сектору:

Одсек за ауторско и сродна права:
информације о депонованим предметима заштите (011) 20-25-862
информације о надзору над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права (011) 20-25-881; (011) 20-25-860

Група за европске интеграције и међународну сарадњу: (011) 20-25-951


Одељење за регистре:

Начелник Одељења за регистре: (011) 20-25-980

Информације о регистрованим жиговима: (011) 20-25-967

Информације о регистрованим патентима: (011) 20-25-808

Информације о регистрованим малим патентима и дизајну: (011) 20-25-807

Писарница : (011) 20-25-801, 20-25-804


Остали важни телефони:

Одсек за информациони систем: (011) 20-25-848

Опште информације о жиговима: (011) 20-25-841

Едукативно-информативни центар
Руководилац: (011) 20-25-835


Остали контакти Едукативно-информативног центра

Базе података

За коментаре у вези са евентуалним недостацима у националним базама података на располагању је следећа адреса:

Уплатни рачуни

Уплатни рачун за административне таксе:
Назив рачуна: Републичке административне таксе
840-30880845-62
позив на број 97 44018
Прималац: Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе
Сврха уплате: основ уплате и/или број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину

Лице одговорно за одржавање веб презентације

Драгана Томић Стоиљковић
Радно место за опште послове
(011) 20-25-976