Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

КОНТАКТИ

Завод за интелектуалну својину Републике Србије
11158 Београд, Кнегиње Љубице 5
Република Србија

Телефон (централа): (+381-11) 20-25-800; Факс: 311-23-77, 2629-483


Радно време Завода за интелектуалну својину је: 7:30-15:30

E-mail контакт Завода:


E-mail контакт Едукативно-информативног центра у Заводу за интелектуалну својину:

Директор Завода за интелектуалну својину Републике Србије
Владимир Марић

Телефон: (011) 20-25-901, 20-25-902

Сектор за патенте

В. д. помоћника директора: Aлександра Михаиловић

Важни контакт телефони у сектору:
Начелник Одељења за машинство, општу технику и електротехнику:
(011) 20-25-908
Начелник Одсека за хемију и хемијску технологију: (011) 20-25-925
Начелник Одсека за правна питања патената: (011) 20-25-929

Сектор за знаке разликовања

Помоћник директора: Марија Божић

Важни контакт телефони у сектору:

Одељење за жигове:(011) 20-25-948, 20-25-932, 20-25-864

Информације о решершима - захтевима за претходно претраживање базе података: (011) 20-25-940

Одсек за међународне жигове: (011) 20-25-942, 20-25-946

Група за дизајн и ознаке географског порекла

Руководилац Групе за дизајн и ознаке географског порекла:
(011) 20-25-957

Сектор за ауторско и сродна права и међународну сарадњу

Помоћник директора: Бранка Тотић

Важни контакт телефони у сектору:

Одсек за ауторско и сродна права:
информације о депонованим предметима заштите (011) 20-25-862
информације о надзору над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права (011) 20-25-881; (011) 20-25-860

Група за европске интеграције и међународну сарадњу: (011) 20-25-951


Одељење за регистре:

Начелник Одељења за регистре: (011) 20-25-980

Информације о регистрованим жиговима: (011) 20-25-967

Информације о регистрованим патентима: (011) 20-25-808

Информације о регистрованим малим патентима и дизајну: (011) 20-25-807

Писарница : (011) 20-25-801, 20-25-804


Остали важни телефони:

Одсек за информациони систем: (011) 20-25-848

Опште информације о жиговима: (011) 20-25-841

Едукативно-информативни центар
Руководилац: (011) 20-25-835


Остали контакти Едукативно-информативног центра

Базе података

За коментаре у вези са евентуалним недостацима у националним базама података на располагању је следећа адреса:

Уплатни рачуни

Уплатни рачун за административне таксе:
Назив рачуна: Републичке административне таксе
840-30880845-62
позив на број 97 44018
Прималац: Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе
Сврха уплате: основ уплате и/или број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину

Лице одговорно за одржавање веб презентације

Драгана Томић Стоиљковић
Радно место за подршку информационом систему
(011) 20-25-976