Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ АУТОРСКИХ ДЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА ПРИ ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

У глави VI. Закона о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр: 104/2009), регулисан је поступак евиденције ауторских дела и предмета сродних права.

Члан 202. Закона предвиђа у сврху обезбеђења материјалних доказа, факултативну опцију аутора / носиоца права, да депонују примерке дела и/или предмете сродних права код надлежног савезног органа.

Исти члан предвиђа да:

- Примерци дела и предмета сродних права који се депонују морају бити у форми писаног документа (рукопис, штампани текст, музичка партитура), звучног, визуелног или аудиовизуелног записа или у дигиталној форми;
- Надлежни орган води евиденцију за сваку врсту ауторских дела и предмета сродних права (књиге евиденције);
- Носилац ауторског и сродних права дужан је да приликом депоновања и уношења у евиденцију ауторског дела или предмета заштите сродног права да истинити и потпун податак о свом ауторском делу и предмету заштите сродног права;
- Подаци у евиденцији сматрају се истинитим док се супротно не докаже;
- Савесно лице које је повредило туђе ауторско или сродно право уздајући се у тачност података у евиденцији не одговара за накнаду штете због повреде тог права;
- Уношење у евиденцију и депоновање примерака ауторских дела и предмета сродних права ни на који начин не утиче на настанак и трајање права која су утврђена овим законом ;
- Садржај евиденције из става 3. овог члана и услови које треба да испуњавају примерци дела и предмета сродних права који се депонују уређују се прописом донетим за извршавање овог закона.


У складу са последњим ставом а везано за прецизирање околности депоновања, донет је нови подзаконски акт (Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа, објављена је у "Сл. гласник РС", бр. 45/2010 ), на основу које се у Заводу врши евидентирање и депоновање.

Завод за интелектуалну својину као посебна организација државне управе Републике Србије надлежан за питања интелектуалне својине, на основу Закона, односно Уредбе врши факултативни поступак евидентирања и депоновања у Одсеку за ауторско и сродна права, тако што подносиоци пријаве у зависности од предмета депоновања испуњавају обрасце:

1. А1 (депоновање ауторског дела), идентично у 2 примерка;
2. С1 (депоновање предмета сродног права), идентично у 2 примерка;
3. достављају 1 примерак дела у некој материјалној форми потписан од стране аутора/носиоца права;
4. достављају доказ правном основу када је подносилац пријаве правно лице на околност ангажовања аутора дела;
5. достављају доказ о уплати прописане таксе предвиђене чланом 176.Закона.