Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Закони и прописи

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Закон о правној заштити индустријског дизајна ("Службени гласник РС", бр. 104/09 од 16.12.2009 године и 45/15 од 22.05.2015 године)

Уредба о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн, и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа ("Службени гласник РС", бр. 43/10 од 25.06.2010. године)

Закон о потврђивању Хашког споразума о међународном пријављивању индустријских узорака и модела (Хашког документа) и допунског акта из Стокхолма ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 3/93 од 18.06.1993. године)

Уредба о ратификацији Локарнског аранжмана о установљењу међународне класификације за индустријске узорке и моделе ("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори". бр. 51/74 од 18.10.1974. године)

Закон о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеног на дипломатској конференцији од 02.07.1999. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 42/09 од 02.06.2009. године)


Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање права на индустријски дизајн и у поступцима по регистрованим индустријским дизајнима