Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

ОЗНАКE ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Oзнаке географског порекла - најчешћа питања

1. Шта је ознака географског порекла?

То је право којим се штите две врсте ознака: имена порекла и географске ознаке.

Име порекла је географски назив земље, региона или локалитета који служи да означи производ који оданде потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљена географском средином, која обухвата природне и људске факторе и чија се производња, прерада и припрема у целини одвијају на одређеном ограниченом подручју.

Географска ознака је ознака која идентификује одређену робу као робу пореклом са територије одређене земље, региона или локалитета са те територије, где се одређени квалитет, репутација или друге карактеристике робе суштински могу приписати њеном географском пореклу.

2. Који се производи обележавају ознакама географског порекла?

Природни производи (камен, мермер, вуна, стакло и сл.), пољопривредни производи (парадајз, паприка, грашак и сл.), прехрамбени производи (сир, кајмак, пршут и сл.), занатски производи (ћилим, опанак, и други слични производи који се производе занатским путем), индустријски производи, као и производи домаће радиности (производи ручне израде).

3. Зашто треба да заштитимо ознаку географског порекла?

Зато што ознака географског порекла може да буде, и најчешће јесте, значајно маркетиншко средство које свом кориснику гарантује предност у односу на конкуренцију у привредној утакмици. Производ означен ознаком географског порекла (а посебно именом порекла) потрошачи доживљавају као производ посебних квалитета, које други производи те врсте не поседују.

4. Како да заштитимо ознаку географског порекла?

Заштита ознаке географског порекла обједињава два различита поступка: поступак за установљење ознаке географског порекла и поступак за признање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла.

Ако се пред Заводом за интелектуалну својину први пут установљава ознака географскog порекла, као потпуно ново право које до тада није било регистровано, заинтересовано лице ће покренути поступак за установљење ознаке географске порекла.

Ако је ознака географског порекла већ установљена и забележена у одговарајућем регистру, и уколико неко жели да стекне право да ту ознаку употребљава у промету, покренуће поступак за признање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла.

5. Које су најважније чињенице у вези са поступком за установљење ознаке географског порекла?

а) Ко може да покрене поступак?
Свако домаће физичко или правно лице које производи на одређеном географском подручју производе који се обележавају називом тог географског подручја, као и удружења ових лица;
Привредне коморе, удружења потрошача и државни органи заинтересовани за заштиту имена порекла, односно географске ознаке у оквиру својих активности;
Страна физичка или правна лица, односно страна удружења, ако је име порекла, односно географска ознака призната у земљи порекла, када то произилази из међународних уговора.

б) Како се покреће поступак за установљење ознаке географског порекла?
Подношењем пријаве за установљење ознаке географског порекла, која се састоји из:

- захтева за установљење ознаке географског порекла који се подноси у два истоветна примерка (образац Г-1 је дат у два формата: ( PDF_format ) ( WORD_format) )
- података о географском подручију, који се подносе у два истоветна примерка (за више детаља видети члан 17. Закона о ознакама географског порекла који можете погледати кликом на жељени формат ( PDF_format ) и члан 5. Уредбе о поступку за установљење географске ознаке порекла и признању својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла коју такође можете погледати ( PDF_format ).
- података о специфичним карактеристикама производа, који ако је у питању пријава географске ознаке, садрже опис начина производње производа, прецизно назначење специфичних карактеристика или квалитета производа, укључујући и податке о стеченој репутацији, одредбе о томе ко има право на употребу географске ознаке и под којим условима, као и одредбе о правима и обавезама корисника географске ознаке.

Уколико се подноси пријава за установљење имена порекла, подаци о специфичним карактеристикама производа, подносе се у виду елабората о начину производње производа и посебним својствима и квалитету производа (за више детаља видети члан 18. Закона о ознакама географског порекла и члан 6. Уредбе о поступку за установљење географске ознаке порекла и признању својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла).

Захтев за установљење имена порекла и географске ознаке је исти образац Г-1, само на одговарајућем месту тог обрасца, треба уписивањем ознаке X, навести да ли се тражи заштита за име порекла или географску ознаку.

в) Колико износи такса за покретање поступка за установљење ознаке географског порекла?
Седам хиљада триста тридесет (7.330,00) динара. Доказ о плаћеној такси се у форми трећег примерка уплатнице (или свифта) обавезно доставља Заводу.

6. Које су најважније чињенице у вези са поступком за признање својства овлашћеног корисника?

а) Ко може да поднесе пријаву за признање својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла?
Свако физичко или правно лице које производи на одређеном географском подручију производе који се обележавају називом тог географског подручија, као и удружења тих физичких и правних лица.

б) Како се покреће поступак за признање својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла?
Подношењем пријаве за признање својства овлашћеног корисника, која се састоји из:

- захтева за признање својстава овлашћеног корисника ( Образац О-1 је дат у два формата: ( PDF_format ) ( WORD_format ) који се подноси у два истоветна примерка;
- доказа о обављању одређене делатности, који се подноси у два истоветна примерка (за више детаља видети члан 10. Уредбе о поступку за установљење географске ознаке порекла и признању својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла);

- доказа о извршеној контроли производа који се подноси у два истоветна примерка (за више детаља видети члан 11. Уредбе о поступку за установљење географске ознаке порекла и признању својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла);

в) Колико износи такса за покретање поступка за признање својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла?
Четрнаест хиљада шесто осамдесет (14.680,00) динара.