Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање у погледу патентне заштите у Републици Србији

(Тарифни број 134ж)

Сврха претраживања
Ова врста претраживања има за циљ стицање увида у информације о томе да ли је oдређено техничко решење заштићено патентом на територији Републике Србије. Извештај о претраживању патентне документације омогућава кориснику услуге да провери да ли је патентна заштита за одређени производ или поступак, са којим планира неку пословну активност у Србији, у важности на овој територији, и на основу њега избегне повреду туђег патентног права. На пример, ова врста извештаја у области фармацеутских производа је значајна уколико корисник услуге планира увоз, генеричку производњу или друге пословне активности са активном материјом која је предмет претраживања. Ова врста извештаја може користити за:
- за процену ризика од повреде права и могућег захтева за накнаду штете,
- сагледавање потребних измена производа или поступка како би се избегла повреда постојећих права,
- одлучивање о улагањима у развој и маркетинг.

Садржај захтева и опис услуге
Претраживање се спроводи на основу писаног захтева у коме је јасно дефинисан производ или поступак. Тако, у области фармације, корисник услуге у захтеву дефинише активну супстанцу (комбинацију активних супстанци) њеним хемијским и/или генеричким називом, а може навести и структурну формулу уколико му је позната.
Кориснику услуге се доставља извештај који садржи стратегију претраживања (класификационе симболе, кључне речи и, по потреби, пријавиоце/ носиоце права), листу пронађених докумената (патената и патентних пријава), као и правни статус сваког документа у Републици Србији.

Таксе

За израду извештаја о претраживању у погледу патентне заштите у Републици Србији, подносилац захтева плаћа:
- 16.790 динара, на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака), када није наведен носилац права,
- 9.600 динара, на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака), када је претраживање ограничено на одређеног носиоца права,
- 20.560 динара, ако је у захтеву наведен хемијски и/или генерички назив активне супстанце лека, када није наведен носилац права,
- 11.900 динара, ако је у захтеву наведен хемијски и/или генерички назив активне супстанце лека, када је претраживање ограничено на одређеног носиоца права.