Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПАТЕНТИ

Патенти - Најчешћа питања

1. Који су облици правне заштите проналазака?

Проналасци се могу штитити патентом и малим патентом.

Патентом и малим патентом се штити проналазак из било које области технике који је нов, који има инвентивни ниво и који је индустријски применљив.

2. Коју врсту заштите обезбеђује патент/мали патент?

Правна заштита патентом/малим патентом значи да се проналазак не сме комерцијално израђивати, користити, стављати у промет или продавати без сагласности његовог носиоца. Дакле, носилац патента/малог патента има право да одлучи ко може, а ко не може да користи његов проналазак за време трајања заштите. Носилац права може дати лиценцу другим лицима да користе проналазак под условима који су предмет међусобног уговарања. Носилац права може, такође пренети право на друго лице које постаје његов нови носилац. Након истека трајања права или престанка његовог одржавања, заштита престаје, а проналазак постаје јавно добро. То значи да носилац права више нема искључиво право на проналазак, који постаје слободан за комерцијално искоришћавање.

3. Која је разлика између патента и малог патента?

Патент и мали патент разликују се:

- по предмету заштите: предмет проналаска који се штити патентом може бити производ, поступак, примена производа и примена поступка. Предмет проналаска који се штити малим патентом може бити само решење које се односи на конструкцију неког производа или распоред његових саставних делова;

- по времену трајања: патент траје 20 година, а мали патент 10 година, рачунајући од датума подношења пријаве;

- по поступку по пријави: пријава малог патента се не објављује, не израђује се извештај о претраживању и не спроводи се испитивање њене новости, њеног инвентивног нивоа и индустријске применљивости (в.одговор на питање број 9).

Међутим, по садржају права, патент и мали патент су идентични и свом носиоцу обезбеђују иста права.

4. Зашто су патенти потребни?

Патент обезбеђује носиоцу друштвену афирмацију за креативан рад, као и материјалну накнаду за проналазак који има потврду на тржишту.

У исто време, тиме се подстиче проналазаштво које обезбеђује развој науке и технике и побољшање квалитета људског живота.

5. Која је улога патента у свакодневном животу?

Патентирани проналасци задиру у сваки аспект људског живота, од преноса електричне енергије и даљинског управљања (Теслини патенти), електричног осветљења (Едисонови и Сванови патенти), пластике (Бекеландови патенти), до хемијских оловака (Бироови патенти) и микропроцесора (Интелови патенти).

Подносилац пријаве дужан је да проналазак опише потпуно и јасно, тако да га стручњак из одговарајуће области може извести. На тај начин, патенти не само да пружају заштиту носиоцу патента, већ су извор значајних техничких информација и инспирација будућим генерацијама истраживача и проналазача.

6. Како и где се пријава проналаска подноси?

Пријава патента/малог патентаподноси се у писменој форми у три примерка на српском језику, непосредно у писарници Завода или поштом. Подносилац пријаве добиће потврду да је пријава примљена, уз назначење броја пријаве и датума пријема пријаве.

Пријава се може поднети и на страном језику, с тим да подносилац достави њен превод на српски језик. Најкасније, подносилац пријаве може доставити навдени превод у року од 2 месеца од дана пријема обавештења, којим га Завод позива да исти достави.

7. Колике су таксе за подношење пријаве проналаска и како се плаћају?

Висина таксе за подношење пријаве прописана је Тарифом републичких административних такси, која чини саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17 – усклађени дин. износи и 113/17).

Уколико је подносилац пријаве физичко лице наведена такса се плаћа умањена за 50%.

Таксе се плаћају уплатом у банци, односно пошти, а доказ о уплати подноси се приликом подношења пријаве.

8. Шта пријава патента/малог патента треба да садржи?

Пријава за признање патента/малог патента треба да садржи:

1. захтев за признање права (образац П1 или МП1),
2. опис проналаска (назив проналаска, област технике на коју се проналазак односи, дефинисани технички проблем за чије се решење тражи заштита права, стање технике, уколико се оно према сазнањима подносиоца пријаве може сматрати корисним за разумевање проналаска, излагање суштине проналаска, кратак опис слика нацрта ако их има и детаљан опис најмање једног од начина остваривања проналаска, уз навођење примера извођења и са позивом на нацрт, ако постоји)
3. један или више патентних захтева,
4. нацрт на који се позива опис и/или патентни захтеви и
5. апстракт.

Молимо Вас да приликом састављања пријаве добро проучите „Упутство о начину састављања пријаве за заштиту проналаска“, које можете добити у писарници Завода или преузети са сајта Завода.

9. Како се спроводи поступак за заштиту проналаска?

Пошто подносилац пријаве поднесе пријаву за признање патента или малог патента, службеници који раде у писарници Завода за интелектуалну својину, извршиће пријем пријаве и доделити јој П/МП број и датум пријема пријаве, а затим извршити упис података у Регистар пријава патената/малих патената. Након тога, пријава којој је додељен П/МП број, доставља се на испитивање Сектору за патенте, у коме се најпре испитује формална уредност пријаве. То значи да се испитује да ли пријава испуњава услове за објаву који су прописани чланом 99. Закона о патентима. Ако се покаже да пријава није уредна, Завод ће резултатом испитивања позвати подносиоца пријаве да уреди пријаву у одређеном року. Уколико подносилац пријаве не уреди пријаву пријава ће закључком бити одбачена. Уколико подносилац пријаве исту уреди, поступак за признање патента/малог патента се наставља.

Од наредне фазе, поступци по пријавама патента и малог патента се значајно разликују.

У поступку по пријави малог патента се надаље испитује испуњеност услова прописаних чланом 163. ст. 2-6 и чланом 104. став 1. тач. 1, 2. и 4. Закона о патентима. Ако Завод утврди да пријава из неког од прописаних разлога не испуњава услове за заштиту малим патентом, обавестиће о тим разлозима подносиоца пријаве и оставити му примерен рок за одговор. Уколико подносилац пријаве не одговори Заводу, а не затражи продужење рока за одговор или уколико одговори, али Завод и поред тога остане при свом раније изнетом мишљењу, пријава ће закључком бити одбачена.

Са друге стране, поступак по формално уредној пријави патента наставља се тако што Завод шаље позив подносиоцу пријаве да поднесе захтев за израду извештаја о претраживању стања технике (у даљем тексту: извештај о претраживању) и да за исти плати прописане таксе. Завод ће израдити извештај о претраживању и доставити га подносиоцу пријаве уколико је претходно поднет захтев за израду извештаја о претраживању и уколико су достављени докази о уплаћеној такси за исти. , Извештај о претраживању се објављује заједно са пријавом патента, најраније 18 месеци од датума подношења пријаве. Уколико се не поднесе захтев за израду извештаја о претраживању и не доставе докази да је плаћена такса за исти, Завод ће закључком одбацити пријаву. У фазу суштинског испитивања, пријава патента улази искључиво на захтев подносиоца пријаве, који се доставља Заводу најкасније у року од 6 месеци од дана пријема извештаја о претраживању стања технике. Ако Завод утврди да пријава из неког од разлога прописаних чланом 104. став 1. Закона о патентима, не испуњава услове за заштиту патентом, обавестиће о тим разлозима подносиоца пријаве и позваће га онолико пута колико је то неопходно да отклони констатоване недостатке, остављајући му примерен рок за одговор. Уколико подносилац пријаве не одговори Заводу, или уколико одговори, али Завод и поред тога остане при свом раније изнетом мишљењу, пријава ће решењем бити одбијена.

Следећи део поступка је заједнички за пријаву патента и пријаву малог патента:

Ако се након спроведеног поступка испитивања пријаве патента/малог патента утврди да иста испуњава све законом предвиђене услове, Завод ће позвати подносиоца пријаве да у одређеном року плати прописану таксу за исправу о признатом праву, трошкове објаве података о признатом праву и трошкове штампања патентног списа и да достави доказ о плаћању истих (оригинал уплатнице или оригинал потврде банке о извршеном преносу новчаних средстава). Ако подносилац пријаве не поступи по налогу Завода у вези са плаћањем наведене таксе и трошкова у остављеном року и не достави доказе о извршеним уплатама, Завод ће пријаву патента/малог патента одбацити закључком.

Против одлука Завода (решења и закључака) може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема одлуке, ако је то Законом о патентима прописано. Против одлуке Владе о жалби може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

10. Које услове треба да испуњава проналазак да би могао да се заштити?

Да би се заштитио патентом, проналазак мора на дан подношења пријаве за заштиту проналаска, односно на дан признатог права првенства пријаве:

- да буде нов,

- да има инвентивни ниво и

- да буде индустријски применљив.

Проналазак је нов ако није обухваћен стањем технике. Сматра се да је проналазак обухваћен стањем технике ако је учињен доступним јавности пре датума подношења пријаве проналаска,писанимили усменим описом, употребом или на било који други начин. Стање технике чинии садржај свих пријава проналазака поднетих у Републици Србији које имају ранији датум подношења, од пријаве која је у питању, а које су објављене надан подношења те пријаве или касније на начин предвиђен ЗОП-ом.

Проналазак има инвентивни ниво ако застручњака из одговарајуће области непроизилази, на очигледан начин, из стања технике.Приликом испитивања инвентивног нивоа не узима се у обзир садржина напред наведених пријава поднетих у Републици Србији, која иначе чини стање технике и узима се у обзир приликом испитивања новости проналаска.


Проналазак је индустријски применљив ако се предмет проналаска може произвести или употребити у било којој грани индустрије, укључујући ипољопривреду.

Поред наведених услова, проналазак мора бити „патентибилан“
у смислу закона. У многим земљама, па тако и у Републици Србији, проналасцима се не сматрају открића, научне теорије и математичке методе; естетске креације; планови, правила и поступци за обављање интелектуалних делатности, за играње игара или за обављање послова, програми рачунара, као и приказивање информација.

Исто тако, патентом се не могу штитити проналасци чије би објављивање или комерцијална употреба била противна јавном поретку или моралу;проналасци који се односе на хируршке или дијагностичке поступке или поступке лечења који се примењујунепосредно на људском или животињском телу (осим производа, а посебно супстанци и композиција за употребу у тим поступцима); биљна сорта или животињска раса, или битно биолошки поступак за добијање биљке или животиње(осим микробиолошког поступка и производа добијеног тим поступком).

11. Шта је „Извештај о претраживању стања технике по предмету проналаска“?

Извештај о претраживању стања технике по предмету проналаска је извештај о претраживању националних и међународних база података који чине стање технике који Завод доставља подносиоцу пријаве патента после подношења захтева за израду извештаја о претраживању и уплате одговарајуће таксе. Тиме се подносиоцу пријаве пружа могућност да пре плаћања таксе за суштинско испитивање патента процени своје изгледе за стицање патента. Такође, од овог извештаја зависиће његова одлука о патентирању у иностранству, као и одлука о евентуалној корекцији патентних захтева да би се повећала шанса за стицање патента.

12. Како и где да проверим да ли је мој проналазак већ заштићен?

Податке о томе да ли је Ваш проналазак већ заштићен, односно податке о проналасцима из области којој припада Ваш проналазак добићете у Одељењу за документацију Завода, без икакве накнаде и уз сву неопходну помоћ радника Завода. Исто тако, тражене податке добићете ако поднесете писмени захтев за претраживање у домаћем или међународном фонду патенте документације према предмету проналаска. Висина накнаде за подошење прописана је Тарифом накнада посебних трошкова поступка и накнада трошкова за пружање информационих услуга Завода, која чини саставни део Одлуке о висини накнада посебних трошкова поступка који води Завод за интелектуалну својину и накнада трошкова за пружање информационих услуга Завода („Службени лист СЦГ“, бр. 3/06).

13. Колико траје поступак испитивања пријаве проналаска?

Поступак по пријави малог патента траје неколико месеци, будући да се спроводи само формално испитивање поднете пријаве.

Поступак по пријави патента траје дуже, односно неколико година, због спровођења суштинског испитивања.

Међутим, објавом пријаве, подносилац пријаве стиче привремена права из пријаве, која имају исту садржину као и патент, а која важе од датума објаве пријаве до датума објаве признатог патента, а ако патент, не буде признат, сматра се да права из пријаве нису ни настала.

14. Да ли поступак признања проналаска може бити убрзан?

Само поступак признања патента може бити убрзан и то у 2 случаја:

1) Испитивање по хитном поступку
Пријава патента се може решавати по хитном поступку у случају судског спора и то на захтев суда или ако је до спора дошло због повреде права из објављене пријаве на захтев подносиоца пријаве. Такође, испитивање по хитном поступку може се вршити у случају покренутог инспекцијског надзора или царинског поступка, на захтев надлежног органа тржишне инспекције или царинског органа.

2) Превремена објава пријаве патента
Имајући у виду да се пријава патента која испуњава услове из члана 99. став 1. ЗОП-а објављује након истека рока од 18 месеци, на захтев подносиоца пријаве уз достављање доказа о плаћеној такси (види Тарифни бр. 128) за превремену објаву, пријава се може објавити раније, али не пре истека рока од три месеца од датума подношења.

15. Да ли је могуће оспорити решење којим је признат патент?

Да. Завод ће у свако доба огласити ништавим решење о признању патента или малог патента, на предлог сваког лица, ако утврди:
- да предмет заштите није проналазак, у смислу закона;
- да проналазак припада категорији проналазака који су изузети из заштите;
- да проналазак није нов или није имао инвентивни ниво или није индустријски применљив;
- да проналазак није описан потпуно и јасно, тако да га стручњак из одговарајуће области може извести;
- да је признат шири обим права од обима који је могао бити подржан пријавом проналаска, на дан подношења пријаве или на дан од ког је признато право првенства пријаве или ако је право признато за издвојену пријаву чији је садржај шири од садржаја првобитне пријаве, како је поднета.

16. Која се правна средства могу искористити против одлука Завода?

Против решења Завода може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења, ако законом није другачије прописано, а против решења Владе по жалби може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.
Против закључака Завода, не може се изјавити посебна жалба, ако Законом о патентима није друкчије прописано.

17. Да ли је Завод надлежан за спорове о повреди права?

Не. За спорове због повреде права надлежни су за физичка лица основни судови, односно привредни судови, уколико су у спору правна лица.

Међутим, Закон о патентима садржи одредбе о правним средствима - тужбама које носиоцима права стоје на располагању у случају да дође до повреде права:

1) Тужба због повреде права
Повредом патента/малог патента сматра се свако економско искоришћавање заштићеног проналаска без дозволе носиоца права, производња, односно нуђење, испорука или стављање у промет на други начин делова уређаја, супстанци, композиција или материјала који се односе на неки битан елемент туђег заштићеног проналаска, чиме се омогућава другом лицу да неовлашћено економски искоришћава тај заштићени проналазак.
Право на подношење тужбе имају подносилац пријаве, носилац патента/малог патента и стицалац искључиве лиценце, а тужба за повреду права може се поднети у року од три године од дана сазнања за повреду и учиниоца, али не после истека рока од пет година од дана учињене повреде.

2) Тужба за утврђивање права на заштиту
Проналазач, односно његов правни следбеник или послодавац има право да тужбом захтева од суда да утврди да он има право на заштиту одређеног проналаска, односно да утврди да је он носилац права када је право већ признато, уместо лица или заједно са лицем које је пријавило тај проналазак за заштиту. Рок за подношење тужбе је до доношења решења о признању патента/малог патента, односно до истека рока трајања патента/малог патента у случају већ признатог права.

3) Тужба за заштиту права послодавца, односно запосленог
Послодавац, односно запослени који има право на заштиту или на економско искоришћавање проналаска из радног односа може тужбом да захтева од суда утврђивање и заштиту својих права. Тужба за утврђивање права запосленог, односно послодавца може да се поднесе у року од две године од дана објаве пријаве за признање патента, али не по истеку две године од дана престанка радног односа током кога је проналазак створен.

5) Тужба за утврђивање својства проналазача
Ако је у пријави патента/малог патента или у некој другој исправи предвиђеној Законом о патентима наведено неко друго лице као проналазач, проналазач има право на тужбу којом захтева од суда да утврди његово својство проналазача и да наложи уписивање његовог имена у одговарајуће исправе, односно регистре Завода. Рок за подношење тужбе није ограничен.

За покретање поступка по свим наведеним тужбама, неопходно је да за признати мали патент буде издата потврда о испитивању. Потврда о испитивању значи да признати мали патент испуњава критеријуме патентибилности који су прописани ставом 1. члана 104. Закона о патентима. Завод ће испитати признати мали патент на захтев носиоца права и издати потврду о испитивању уколико су испуњени поменути критеријуми. Уколико нису испуњени прописани критеријуми Завод ће по службеној дужности мали патент огласити ништавим. Сматра се да је захтев за испитивање признатог малог патента поднет када су плаћени такса за суштинско испитивање и такса за израду извештаја о претраживању и достављени докази о извршеној уплати истих.

18. Које мере заштите постоје у случају повреде права, до доношења пресуде?

Законом о патентима предвиђене су следеће мере:

1) Привремене мере
Суд може, на захтев лица које учини вероватним да је његово право из објављене пријаве или признато право повређено или да ће бити повређено одредити до правноснажности пресуде привремену меру. Предлог за одређивање привремене мере може бити поднет и пре подношења тужбе, под условом да се тужба поднесе у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере.

2) Обезбеђење доказа
Суд може, на предлог лица које учини вероватним да је његово право из објављене пријаве или признато право повређено или да ће бити повређено, одредити обезбеђење доказа (преглед просторија, књига, докумената, база података, као и заплена ствари и испитивање сведока и вештака). Обезбеђење доказа се може тражити и пре подношења тужбе, под условом да се тужба поднесе у року од 30 дана од дана доношења решења о обезбеђењу доказа.

3) Средство обезбеђења
Суд може, на захтев лица против кога је покренут поступак због повреде права или поступак за одређивање привремене мере, одредити да тужилац или лице које је поднело предлог за одређивање привремене мере положи одговарајући новчани износ као средство обезбеђења за случај неоснованости захтева.

19. Да ли је могуће добити копију решења о признању права, односно исправе о патенту/малом патенту и патентног списа?

Да. Уколико сте из било ког разлога остали без решења о признању права, исправе о патенту/малом патентну или патентог списа, на Ваш захтев Завод ће издати копију докуметна који тражите, с тим да ће на тим документима бити назначено да се ради о копијама.

20. Како се преноси право?

Право на подношење пријаве, права из пријаве, патент и мали патент могу да буду у целини или делимично предмет преноса на основу уговора о преносу или на основу наслеђивања.

На захтев једне од уговорних страна у одговарајући регистар који води овај Завод уписаће се пренето право, с тим да је потребно уз захтев поднети и оргинал (или оверену копију) закљученог уговора, односно оставинског решења. Неуписан пренос права не производи правно дејство према трећим лицима.

21. Шта је лиценца?


Уговор о лиценци регулисан је члановима 686 – 711. Закона о облигационим односима. То је уговор којим се обавезује давалац лиценце да стицаоцу лиценце уступи, у целини или делимично, право искоришћавања проналаска, техничког знања и искуства, а стицалац лиценце се обавезује да му за то плати одређену накнаду. Уговор о лиценци мора да се закључи у писаној форми. Лиценца за искоришћавање патентираног проналаска, не може бити закључена на време дуже од трајања законске заштите тих права.

На захтев даваоца или стицаоца лиценце, уговор о лиценци уписује се у одговарајући регистар који води Завод, а уговор који није уписан у регистар не производи правно дејство према трећим лицима.

22. Да ли патент/мали патент може бити предмет обезбеђења потраживања?

Да. Патент/мали патент, као и право из пријаве може бити предмет залоге на основу уговора о залози, одлуке суда или одлуке другог државног органа. Поверилац стиче заложно право уписом у одговарајући регистар Завода, а на захтев носиоца права или подносиоца пријаве или заложног повериоца.

23. Да ли у поступку заштите проналаска подносилац пријаве мора да има патентног заступника или адвоката?

Домаћа физичка или правна лица не морају, али се сматра изузетно корисним да пријава буде припремљена и поднета уз помоћ патентних заступника или адвоката, који се професионално бави пословима заступања у овој области.

Страно физичко или правно лице које нема седиште или пребивалиште на територији Републике Србије мора заступати патентни заступник или домаћи адвокат. Међутим, наведено лице може самостално, без заступника поднети пријаву и предузимати друге радње у сврху утврђивања датума подношења пријаве, затим, примати обавештења од стране Завода у вези са претходно наведеним поступцима и плаћати таксе и накнаде трошкова управног поступка, уз услов да именује пуномоћника за пријем писмена са адресом на територији Републике Србије.

24. Где је могуће добити листу заступника?

Листу регистрованих заступника можете добити у писарници Завода или на нашем линку Листа заступника .

25. Да ли Завод подносиоцу пријаве може да предложи неког од патентних заступника или адвоката?

Не. Избор морате извршити сами. Завод ће, на Ваш захтев, доставити листу заступника који су овлашћени да заступају у управном поступку пред Заводом, уз напомену да право заступања пред Заводом имају и сви домаћи адвокати.

26. Да ли Завод контролише висину трошкова које наплаћује патентни заступник или адвокат за своје услуге?

Не. Однос Вас и заступника, односно адвоката кога сте изабрали је Ваш уговорни однос. Сматрамо корисним да се пре ангажовања појединог заступника, односно адвоката распитате о висини накнаде коју треба платити за предузимање поједниних радњи (нпр. за састављање пријаве, за уплату годишњих такси, за подношење захтева за суштинско испитивање и сл).

27. Да ли заштита проналаска важи и у другим земљама?

Не. Патент/мали патент је територијално право и патент/мали патент признат од стране нашег Завода важи само на подручју наше земље.

28. Како заштитити проналазак у другим земљама?

Правна заштита проналазака ван територије Републике Србије се може остварити на три начина:

1) Преко националног система

Национални систем подразумева директно подношење пријаве проналаска у земљи на чијој територији се жели остварити патентна заштита, под условом да је изабрана земља потписница неког од важећих међународних уговора којима се регулише заштита проналазака.

2) Преко PCT система

Систем подношења међународне пријаве, тзв. PCT систем, је прописан Законом о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са Правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента (PCT) („Сл. лист СРЈ -Међународни уговори“, бр. 3/96) који је имплементиран у Закону о патентима („Сл. гласник РС“ бр. 99/11).

Овај систем омогућава подносиоцу пријаве да подношењем само једне међународне пријаве, захтева заштиту у више земаља потписница PCT уговора (укупно 144 земаља) у којима има намеру да штити свој проналазак.

Подносилац пријаве може поднети међународну пријаву на енглеском језику Заводу за интелектуалну својину или директно Светској организацији за интелектуалну својину (WIPO).

За више информација о овој врсти заштите проналаска упућујемо Вас на „Упутство за подношење међународне пријаве патента“ којe можете бесплатно добити у писарници Завода или преузети са сајта Завода.

3) Преко система европске пријаве

Систем признања европског патента, тзв. систем европске пријаве, је прописан Законом о потврђивању Конвенције о признавању европских патената (Конвенција о европском патенту) („Сл. гласник РС - Међународни уговори“ бр. 5/10) који је имплементиран у Закону о патентима („Сл. гласник РС“ бр. 99/11).

Подносилац пријаве може подношењем једне европске пријаве Заводу за интелектуалну својину или директно Европском заводу за патенте, захтевати заштиту у више земаља чланица Европске патентне организације (укупно 38 земаља), на основу које Европски завод за патенте спроводи јединствени поступак за признање патента.

Европска пријава се може поднети на енглеском, француском или немачком језику.

За више информација о овој врсти заштите проналаска упућујемо Вас на упутство „Како добити европски патент“ којe можете бесплатно добити у писарници Завода или преузети са сајта Завода.