Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПАТЕНТИ - НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Основна питања о заштити проналазака

1. Који су облици правне заштите проналазака?

Проналасци се могу штитити патентом и малим патентом.

Патентом и малим патентом се штити проналазак из било које области технике који је нов, који има инвентивни ниво и који је индустријски применљив.

2. Коју врсту заштите обезбеђује патент/мали патент?

Правна заштита патентом/малим патентом значи да се проналазак не сме комерцијално израђивати, користити, стављати у промет или продавати без сагласности његовог носиоца. Дакле, носилац патента/малог патента има право да одлучи ко може, а ко не може да користи његов проналазак за време трајања заштите. Носилац права може дати лиценцу другим лицима да користе проналазак под условима који су предмет међусобног уговарања. Носилац права може, такође пренети право на друго лице које постаје његов нови носилац. Након истека трајања права или престанка његовог одржавања, заштита престаје, а проналазак постаје јавно добро. То значи да носилац права више нема искључиво право на проналазак, који постаје слободан за комерцијално искоришћавање.

3. Која је разлика између патента и малог патента?

Патент и мали патент разликују се:

- по предмету заштите: предмет проналаска који се штити патентом може бити производ, поступак, примена производа и примена поступка. Предмет проналаска који се штити малим патентом може бити само решење које се односи на конструкцију неког производа или распоред његових саставних делова;

- по времену трајања: патент траје 20 година, а мали патент 10 година, рачунајући од датума подношења пријаве;

- по поступку по пријави: пријава малог патента се не објављује, не израђује се извештај о претраживању стања технике по предмету проналаска и не испитује се да ли је проналазак за који се тражи заштита малим патентом нов, да ли има инвентивни ниво и да ли је индустријски применљив (видети одговор на питање број 9).

Међутим, по садржају права, патент и мали патент су идентични и свом носиоцу обезбеђују иста права.

4. Зашто су патенти потребни?

Патент обезбеђује носиоцу друштвену афирмацију за креативан рад, као и материјалну накнаду за проналазак који има потврду на тржишту.

У исто време, тиме се подстиче проналазаштво које обезбеђује развој науке и технике и побољшање квалитета људског живота.

5. Која је улога патента у свакодневном животу?

Патентирани проналасци задиру у сваки аспект људског живота, од преноса електричне енергије и даљинског управљања (Теслини патенти), електричног осветљења (Едисонови и Сванови патенти), пластике (Бекеландови патенти), до хемијских оловака (Бироови патенти) и микропроцесора (Интелови патенти).

Подносилац пријаве дужан је да проналазак опише потпуно и јасно, тако да га стручњак из одговарајуће области може извести. На тај начин, патенти не само да пружају заштиту носиоцу патента, већ су извор значајних техничких информација и инспирација будућим генерацијама истраживача и проналазача.

6. Како и где проверити да ли је проналазак већ заштићен?

Информација о томе да ли је одређени проналазак заштићен, али и увид у објављене проналаске у одређеној техничкој области, стиче се претраживањем патентних докумената (регистровани патенти и објављене пријаве патената). Потребне информације пружају стручњаци Завода након сложене и свеобухватне претраге у домаћим и страним базама патентне документације на основу захтева заинтересованих лица. Такође, у просторијама јавне читаонице Завода, заинтересовано лице може, самостално или уз помоћ запослених Завода, извршити претраживање јавно доступних патентних база. Услуге јавне читаонице подразумевају стављање на увид заинтересованом лицу докумената о заштићеним правима индустријске својине, као и пружање консултација у вези са питањима о поступцима по свим правима интелектуалне својине које води Завод.
Услуге претраживања у области патената можете видети овде.

7. Да ли заштита проналаска важи и у другим земљама?

Не. Патент/мали патент је територијално право и патент/мали патент признат од стране нашег Завода важи само на подручју наше земље.

8. Како заштитити проналазак у другим земљама?

Правна заштита проналазака ван територије Републике Србије се може остварити на три начина:

1) Преко националног система

Национални систем подразумева директно подношење пријаве проналаска у земљи на чијој територији се жели остварити патентна заштита, под условом да је изабрана земља потписница неког од важећих међународних уговора којима се регулише заштита проналазака.

2) Преко PCT система

Систем подношења међународне пријаве, тзв. „PCT системˮ, је прописан Законом о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са Правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента (PCT) („Службени лист СРЈ -Међународни уговори”, број 3/96). Овај систем омогућава подносиоцу пријаве да подношењем само једне међународне пријаве, захтева заштиту у више земаља потписница „PCT” уговора (укупно 152 земаља) у којима има намеру да штити свој проналазак.

Подносилац пријаве може поднети међународну пријаву на енглеском језику Заводу за интелектуалну својину или директно Светској организацији за интелектуалну својину (WIPO).

Више информација о овој врсти пријаве можете пронаћи у „Упутству за подношење међународне пријаве патента” којe се може добити у писарници Завода или преузети са сајта Завода.

3) Преко система европске пријаве

Систем признања европског патента, тзв. систем европске пријаве, је прописан Законом о потврђивању Конвенције о признавању европских патената (Конвенција о европском патенту) („Службени гласник РС - Међународни уговори” број 5/10). Подносилац пријаве може подношењем једне европске пријаве Заводу за интелектуалну својину или директно Европском заводу за патенте, захтевати заштиту у више земаља чланица Европске патентне организације (укупно 38 земаља), на основу које Европски завод за патенте спроводи јединствени поступак за признање патента.

Европска пријава се може поднети на енглеском, француском или немачком језику.

За више информација о овој врсти заштите проналаска упућујемо Вас на упутство „Како добити европски патент” којe се може добити у писарници Завода или преузети са сајта Завода.