Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПАТЕНТИ - НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Поступак заштите проналазака патентом/малим патентом

1. Како и где се пријава проналаска подноси?

Пријава патента/малог патентаподноси се у писаној форми у три примерка на српском језику, непосредно у писарници Завода или поштом. Подносилац пријаве добиће потврду да је пријава примљена, уз назначење броја пријаве и датума пријема пријаве.

Пријава се може поднети и на страном језику, с тим да подносилац достави њен превод на српски језик. Најкасније, подносилац пријаве може доставити наведени превод у року од 2 месеца од дана пријема обавештења, којим га Завод позива да исти достави.

2. Колике су таксе и трошкови заштите проналазака патентом/малим патентом и како се плаћају?

Основне таксе и накнаде трошкова су обухваћене табеларним приказом такси и наканада трошкава у вези поступка заштите проналазака које прати одговарајуће упутство за уплату такси и наканада трошкова.

Детаљна информација о свим таксама и накнадама трошкова се може преузети са следећих линкова:

Таксе: www.zis.gov.rs/pravna-regulativa/takse.57.html

Накнаде трошкова: www.zis.gov.rs/pravna-regulativa/naknade.58.html

3. Да ли у поступку заштите проналаска подносилац пријаве мора да има патентног заступника или адвоката?

Домаћа физичка или правна лица не морају, али се сматра изузетно корисним да пријава буде припремљена и поднета уз помоћ патентних заступника или адвоката, који се професионално бави пословима заступања у овој области.

Страно физичко или правно лице које нема седиште или пребивалиште на територији Републике Србије мора заступати патентни заступник или домаћи адвокат. Међутим, наведено лице може самостално, без заступника поднети пријаву и предузимати друге радње у сврху утврђивања датума подношења пријаве, затим, примати обавештења од стране Завода у вези са претходно наведеним поступцима и плаћати таксе и накнаде трошкова управног поступка, уз услов да именује пуномоћника за пријем писмена са адресом на територији Републике Србије.

4. Где је могуће добити листу заступника?

<спан>Листу регистрованих заступника можете добити у писарници Завода или на нашем линку <а хреф="/уплоад/доцументс/пдф_ср/пдф/Листе_заступника_од_2013/листа_заступника_срп_300513.пдф">Листа заступника . <бр/>

5. Да ли Завод подносиоцу пријаве може да предложи неког од патентних заступника или адвоката?

Не. Избор морате извршити сами. Завод ће, на Ваш захтев, доставити листу заступника који су овлашћени да заступају у управном поступку пред Заводом, уз напомену да право заступања пред Заводом имају и сви домаћи адвокати.

6. Да ли Завод контролише висину трошкова које наплаћује патентни заступник или адвокат за своје услуге?

Не. Однос Вас и заступника, односно адвоката кога сте изабрали је Ваш уговорни однос. Сматрамо корисним да се пре ангажовања појединог заступника, односно адвоката распитате о висини накнаде коју треба платити за предузимање поједниних радњи (нпр. за састављање пријаве, за уплату годишњих такси, за подношење захтева за суштинско испитивање и сл).

7. Шта пријава патента/малог патента треба да садржи?

Пријава за признање патента/малог патента треба да садржи:

1. захтев за признање права (образац П1или МП1),
2. опис проналаска (назив проналаска, област технике на коју се проналазак односи, дефинисани технички проблем за чије се решење тражи заштита права, стање технике, уколико се оно према сазнањима подносиоца пријаве може сматрати корисним за разумевање проналаска, излагање суштине проналаска, кратак опис слика нацрта ако их има и детаљан опис најмање једног од начина остваривања проналаска, уз навођење примера извођења и са позивом на нацрт, ако постоји)
3. један или више патентних захтева,
4. нацрт на који се позива опис и/или патентни захтеви и
5. апстракт.

Молимо Вас да приликом састављања пријаве добро проучите „Упутство о начину састављања пријаве за заштиту проналаска“, које можете добити у писарници Завода или преузети са сајта Завода. Погледајте и примере пријава проналазака за различите области технике: биотехнологије, фармације, хемијске технологије, електротехнике,технологије хране, грађевинарства, енергетике, пољопривреде, транспортне амбалаже, биљних мешавина, из области праналазака примењених на рачунару. Такође можете погледати и пример уредно састављене пријаве којом је затражена заштита за уређај, поступак и производ .

8. Како се спроводи поступак за заштиту проналаска?

Погледајте дијаграм поступка признања патента/малог патента и приказ важних рокова у поступку признања патента.

Пошто подносилац пријаве поднесе пријаву за признање патента или малог патента, службеници који раде у писарници Завода за интелектуалну својину, извршиће пријем пријаве и доделити јој П/МП број и датум пријема пријаве, а затим извршити упис података у Регистар пријава патената/малих патената. Након тога, пријава којој је додељен П/МП број, доставља се на испитивање Сектору за патенте, у коме се најпре испитује формална уредност пријаве. То значи да се испитује да ли пријава испуњава услове за објаву који су прописани чланом 99. Закона о патентима. Ако се покаже да пријава није уредна, Завод ће резултатом испитивања позвати подносиоца пријаве да уреди пријаву у одређеном року. Уколико подносилац пријаве не уреди пријаву пријава ће закључком бити одбачена. Уколико подносилац пријаве исту уреди, поступак за признање патента/малог патента се наставља.

Од наредне фазе, поступци по пријавама патента и малог патента се значајно разликују.

У поступку по пријави малог патента се надаље испитује испуњеност услова прописаних чланом 163. ст. 2-6 и чланом 104. став 1. тач. 1, 2. и 4. Закона о патентима. Ако Завод утврди да пријава из неког од прописаних разлога не испуњава услове за заштиту малим патентом, обавестиће о тим разлозима подносиоца пријаве и оставити му примерен рок за одговор. Уколико подносилац пријаве не одговори Заводу, а не затражи продужење рока за одговор или уколико одговори, али Завод и поред тога остане при свом раније изнетом мишљењу, пријава ће закључком бити одбачена.

Са друге стране, поступак по формално уредној пријави патента наставља се тако што Завод шаље позив подносиоцу пријаве да поднесе захтев за израду извештаја о претраживању стања технике (у даљем тексту: извештај о претраживању, видети питање бр. 11) и да за исти плати прописане таксе. Завод ће израдити извештај о претраживању и доставити га подносиоцу пријаве уколико је претходно поднет захтев за израду извештаја о претраживању и уколико су достављени докази о уплаћеној такси за исти.Извештај о претраживању се објављује заједно са пријавом патента, најраније 18 месеци од датума подношења пријаве. Уколико се не поднесе захтев за израду извештаја о претраживању и не доставе докази да је плаћена такса за исти, Завод ће закључком одбацити пријаву. У фазу суштинског испитивања, пријава патента улази искључиво на захтев подносиоца пријаве, који се доставља Заводу најкасније у року од 6 месеци од дана пријема извештаја о претраживању . Ако Завод утврди да пријава из неког од разлога прописаних чланом 104. став 1. Закона о патентима, не испуњава услове за заштиту патентом (видети питање бр. 10), обавестиће о тим разлозима подносиоца пријаве и позваће га онолико пута колико је то неопходно да отклони констатоване недостатке, остављајући му примерен рок за одговор. Уколико подносилац пријаве не одговори Заводу, или уколико одговори, али Завод и поред тога остане при свом раније изнетом мишљењу, пријава ће решењем бити одбијена.

Следећи део поступка је заједнички за пријаву патента и пријаву малог патента:
Ако се након спроведеног поступка испитивања пријаве патента/малог патента утврди да иста испуњава све законом предвиђене услове, Завод ће позвати подносиоца пријаве да у одређеном року плати прописану таксу за исправу о признатом праву, трошкове објаве података о признатом праву и трошкове штампања патентног списа и да достави доказ о плаћању истих (оригинал уплатнице или оригинал потврде банке о извршеном преносу новчаних средстава). Ако подносилац пријаве не поступи по налогу Завода у вези са плаћањем наведене таксе и трошкова у остављеном року и не достави доказе о извршеним уплатама, Завод ће пријаву патента/малог патента одбацити закључком.

Против одлука Завода (решења и закључака) може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема одлуке, ако је то Законом о патентима прописано. Против одлуке Владе о жалби може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

9. Које најважније суштинске услове треба да испуњава проналазак да би могао да се заштити?

Да би се заштитио патентом/малим патентом, проналазак мора на дан подношења пријаве за заштиту проналаска, односно на дан признатог права првенства пријаве:

- да буде нов,
- да има инвентивни ниво и
- да буде индустријски применљив.

Проналазак је нов ако није обухваћен стањем технике. Сматра се да је проналазак обухваћен стањем технике ако је учињен доступним јавности пре датума подношења пријаве проналаска,писанимили усменим описом, употребом или на било који други начин. Стање технике чини и садржај свих пријава проналазака поднетих у Републици Србији које имају ранији датум подношења, од пријаве која је у питању, а које су објављене надан подношења те пријаве или касније на начин предвиђен Законом о патентима.

Проналазак има инвентивни ниво ако за стручњака из одговарајуће области не произлази, на очигледан начин, из стања технике.Приликом испитивања инвентивног нивоа не узима се у обзир садржина напред наведених пријава поднетих у Републици Србији, која иначе чини стање технике и узима се у обзир приликом испитивања новости проналаска.

Проналазак је индустријски применљив ако се предмет проналаска може произвести или употребити у било којој грани индустрије, укључујући ипољопривреду.

Поред наведених услова, проналазак мора бити „патентибилан“ у смислу закона. У многим земљама, па тако и у Републици Србији, проналасцима се не сматрају открића, научне теорије и математичке методе; естетске креације; планови, правила и поступци за обављање интелектуалних делатности, за играње игара или за обављање послова, програми рачунара, као и приказивање информација.

Исто тако, патентом се не могу штитити проналасци чије би објављивање или комерцијална употреба била противна јавном поретку или моралу;проналасци који се односе на хируршке или дијагностичке поступке или поступке лечења који се примењују непосредно на људском или животињском телу (осим производа, а посебно супстанци и композиција за употребу у тим поступцима); биљна сорта или животињска раса, или битно биолошки поступак за добијање биљке или животиње(осим микробиолошког поступка и производа добијеног тим поступком).

10. Шта је „Извештај о претраживању стања технике по предмету проналаска“?

Извештај о претраживању стања технике по предмету проналаска је извештај о претраживању националних и међународних база података који чине стање технике који Завод доставља подносиоцу пријаве патента после подношења захтева за израду извештаја о претраживању и уплате одговарајуће таксе. Тиме се подносиоцу пријаве пружа могућност да пре плаћања таксе за суштинско испитивање патента процени своје изгледе за стицање патента. Такође, од овог извештаја зависиће његова одлука о патентирању у иностранству, као и одлука о евентуалној корекцији патентних захтева да би се повећала шанса за стицање патента.

11. Колико траје поступак испитивања пријаве проналаска?

Поступак по пријави малог патента траје неколико месеци, будући да се спроводи само формално испитивање поднете пријаве.

Поступак по пријави патента траје дуже, односно неколико година, због спровођења суштинског испитивања.

Међутим, објавом пријаве, подносилац пријаве стиче привремена права из пријаве, која имају исту садржину као и патент, а која важе од датума објаве пријаве до датума објаве признатог патента, а ако патент, не буде признат, сматра се да права из пријаве нису ни настала.

12. Да ли поступак признања проналаска може бити убрзан?

Само поступак признања патента може бити убрзан и то у 2 случаја:

1) Испитивање по хитном поступку
Пријава патента се може решавати по хитном поступку у случају судског спора и то на захтев суда или ако је до спора дошло због повреде права из објављене пријаве на захтев подносиоца пријаве. Такође, испитивање по хитном поступку може се вршити у случају покренутог инспекцијског надзора или царинског поступка, на захтев надлежног органа тржишне инспекције или царинског органа.

2) Превремена објава пријаве патента
Имајући у виду да се пријава патента која испуњава услове из члана 99. став 1. ЗОП-а објављује након истека рока од 18 месеци, на захтев подносиоца пријаве уз достављање доказа о плаћеној такси (види Тарифни бр. 128) за превремену објаву, пријава се може објавити раније, али не пре истека рока од три месеца од датума подношења пријаве патента.