Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПАТЕНТИ - НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Поступак заштите проналазака патентом/малим патентом

1. Како и где се пријава проналаска подноси?

Пријава патента/малог патента подноси се у писменој форми у три примерка на српском језику, непосредно у писарници Завода, преко поште или електронским путем. Подносилац пријаве добиће потврду да је пријава примљена, уз назначење броја пријаве и датума пријема пријаве.

Пријава се може поднети и на страном језику, с тим да подносилац достави њен превод на српски језик. Најкасније, подносилац пријаве може доставити наведени превод у року од 2 месеца од дана пријема обавештења, којим га Завод позива да исти достави.

2. Колике су таксе за заштиту проналазака патентом/малим патентом и како се плаћају?


Упутство за уплату таксе можете видети овде

3. Да ли у поступку заштите проналаска подносилац пријаве мора да има патентног заступника или адвоката?

Домаћа физичка или правна лица не морају, али се сматра изузетно корисним да пријава буде припремљена и поднета уз помоћ патентних заступника или адвоката, који се професионално бави пословима заступања у овој области.

Страно физичко или правно лице које нема седиште или пребивалиште на територији Републике Србије мора заступати патентни заступник или домаћи адвокат. Међутим, наведено лице може самостално, без заступника поднети пријаву и предузимати друге радње у сврху утврђивања датума подношења пријаве, затим, примати обавештења од стране Завода у вези са претходно наведеним поступцима и плаћати таксе и накнаде трошкова управног поступка, уз услов да именује пуномоћника за пријем писмена са адресом на територији Републике Србије.

4. Где је могуће добити листу заступника?

Листа заступника уписаних у регистар заступника Завода се може добити у писарници Завода или преузети са сајта Завода.

5. Шта пријава патента/малог патента треба да садржи?

Пријава за признање патента/малог патента треба да садржи:

1. захтев за признање права (образац П1 или МП1),
2. опис проналаска (назив проналаска, област технике на коју се проналазак односи, дефинисани технички проблем за чије се решење тражи заштита права, стање технике, уколико се оно према сазнањима подносиоца пријаве може сматрати корисним за разумевање проналаска, излагање суштине проналаска, кратак опис слика нацрта ако их има и детаљан опис најмање једног од начина остваривања проналаска, уз навођење примера извођења и са позивом на нацрт, ако постоји)
3. један или више патентних захтева,
4. нацрт на који се позива опис и/или патентни захтеви и
5. апстракт.

Молимо Вас да приликом састављања пријаве добро проучите „Упутство о начину састављања пријаве за заштиту проналаска“, које можете добити у писарници Завода или преузети са сајта Завода. Погледајте и примере пријава проналазака за различите области технике: биотехнологије, фармације, хемијске технологије, електротехнике, технологије хране, грађевинарства, енергетике, пољопривреде, транспортне амбалаже, биљних мешавина, из области праналазака примењених на рачунару. Такође можете погледати и пример уредно састављене пријаве којом је затражена заштита за уређај, поступак и производ .

6. Како се спроводи поступак за заштиту проналаска?

Пошто подносилац пријаве поднесе пријаву за признање патента или малог патента, додељује се П/МП број и датум пријема пријаве. Пријава којој је додељен П/МП број доставља се на испитивање Сектору за патенте, у коме се најпре испитује да ли пријава испуњава услове за признање датума подношења пријаве у складу са чланом 86. Закона о патентима. Пријава којој је признат датум подношења уписује се у Регистар патената или Регистар малих патената. Ако Завод, приликом признавања датума подношења пријаве патента, утврди да у пријави патента/малог патента недостаје део описа или да пријава патента/малог патента садржи позив на нацрт који недостаје, позива подносиоца пријаве да у року од два месеца од пријема позива достави део описа односно нацрт, који недостаје.

Ако подносилац пријаве достави део описа односно нацрт који је недостајао, у року од два месеца од подношења пријаве патента/малог патента или у року од два месеца од пријема позива Завода у случају када је Завод позвао подносиоца пријаве да достави део описа односно нацрт, Завод признаје као датум подношења пријаве патента/малог патента, датум када је подносилац пријаве доставио део описа односно нацрт, који је недостајао.

Ако подносилац пријаве достави део описа, односно нацрт који је недостајао, у року, а при подношењу пријаве патента/малог патента је захтевао право првенства, признати датум подношења пријаве патента/малог патента остаје датум када су испуњени услови из члана 86. Закона, под условом да је део описа, односно нацрт, који је недостајао у потпуности садржан у ранијој пријави патента.

Ако подносилац пријаве не поступи по позиву Завода у року, сматраће се да се није ни позвао на део описа или на нацрт.

Ако подносилац пријаве отклони недостатке у року, Завод као датум подношења пријаве признаје датум кад је подносилац пријаве отклонио уочене недостатке.

Ако пријава патента/малог патента садржи недостатке да се не може признати датум подношења , Завод такву пријаву одбацује.

После признања датума подношења спроводи се поступак формалног испитивања пријаве. То значи да се испитује да ли пријава испуњава услове који су прописани чланом 99. став 1. Закона о патентима. Ако пријава не испуњава прописане услове, Завод ће позвати подносиоца пријаве да отклони утврђене недостатке. Уколико подносилац пријаве не отклони недостатке у року пријава ће, осим у случају недостављања изјаве о заједничком представнику, бити одбачена. Уколико подносилац пријаве отклони недостатке у року, поступак за признање патента/малог патента се наставља.

Од наредне фазе, поступци по пријавама патента и малог патента се значајно разликују.

У поступку по пријави малог патента се надаље испитује испуњеност услова прописаних чланом 163. ст. 2-6. и чланом 104. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о патентима. Ово значи да ће Завод извршити испитивање и проверу да ли се проналазак односи на предмет заштите који се може штитити малим патентом, да ли се пријавом малог патента тражи заштита за јединство проналaска, да ли је проналазак изузет од заштите, да ли је у пријави малог патента дат садржај који је забрањено наводити, да ли је проналазак описан потпуно и јасно као и да ли пријава малог патента задовољава све услове у погледу форме и садржаја. Ако Завод утврди да пријава из неког од прописаних разлога не испуњава услове за заштиту малим патентом, обавестиће о тим разлозима подносиоца пријаве и позвати га да отклони недостатке у прописаном року или да се изјасни о разлозима због којих се мали патент не може признати. Уколико подносилац пријаве не отклони недостатке пријава ће закључком бити одбачена.
Са друге стране, поступак по пријави патента након формалног испитивања наставља се тако што Завод позива подносиоца пријаве да поднесе захтев за израду извештаја о претраживању стања технике по предмету проналаска (у даљем тексту: извештај о претраживању) и да за исти плати прописану таксу. Завод ће израдити извештај о претраживању и доставити га подносиоцу пријаве уколико је претходно поднет захтев за израду извештаја о претраживању и уколико је достављен доказ о уплаћеној такси за исти. Извештај о претраживању се објављује заједно са пријавом патента, најраније 18 месеци од датума подношења пријаве, односно од датума права првенства, а уколико је израђен у том року, а уколико није биће накнадно објављен. Уколико подносилац пријаве не поднесе захтев за израду извештаја о претраживању и не достави доказ да је плаћена такса за исти, Завод ће одбацити пријаву. Поступак суштинског испитивања пријаве патента се спроводи искључиво на захтев подносиоца пријаве, који се доставља Заводу најкасније у року од 6 месеци од дана објаве извештаја о претраживању стања технике, под условом да је достављен и доказ о уплати таксе за исти. Ако Завод утврди да пријава из неког од разлога прописаних чланом 104. став 1. Закона о патентима, не испуњава услове за заштиту патентом, обавестиће о тим разлозима подносиоца пријаве и позваће га да у одређеном року отклони констатоване недостатке, односно да се изјасни о разлозима због којих се патент не може признати. Уколико Завод утврди да нису испуњени услови за признање патента или да недостаци нису отклоњени пријава ће решењем бити одбијена.

Следећи део поступка је заједнички за пријаву патента и пријаву малог патента:
Ако се након спроведеног поступка испитивања пријаве патента/малог патента утврди да иста испуњава све законом прописане услове, Завод ће позвати подносиоца пријаве да у одређеном року плати таксу за исправу о признатом праву, објаву података о признатом праву и штампања патентног списа и да достави доказе о плаћању наведених такси. Ако подносилац пријаве не поступи у року по позиву Завод ће пријаву патента/малог патента одбацити.

Против наведених одлука Завода може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема одлуке. Против одлуке Владе о жалби може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

7. Које најважније суштинске услове треба да испуњава проналазак да би могао да се заштити?

Да би се заштитио патентом, проналазак мора на дан подношења пријаве за заштиту проналаска, односно на дан признатог права првенства пријаве:

- да буде нов,
- да има инвентивни ниво и
- да буде индустријски применљив.

Проналазак је нов ако није обухваћен стањем технике. Сматра се да је проналазак обухваћен стањем технике ако је учињен доступним јавности пре датума подношења пријаве проналаска, писаним или усменим описом, употребом или на било који други начин. Стање технике чини, између осталог, садржај свих пријава проналазака поднетих у Републици Србији које имају ранији датум подношења, од пријаве која је у питању, а које су објављене на дан подношења те пријаве или касније на начин предвиђен Законом о патентима.

Проналазак има инвентивни ниво ако за стручњака из одговарајуће области не произилази, на очигледан начин, из стања технике. Приликом испитивања инвентивног нивоа не узима се у обзир садржина напред наведених пријава поднетих у Републици Србији, која иначе чини стање технике и узима се у обзир приликом испитивања новости проналаска.

Проналазак је индустријски применљив ако се предмет проналаска може произвести или употребити у било којој грани индустрије, укључујући и пољопривреду.

Поред наведених услова, проналазак мора бити „патентибилан” у смислу Закона о патентима. У многим земљама, па тако и у Републици Србији, проналасцима се не сматрају открића, научне теорије и математичке методе; естетске креације; планови, правила и поступци за обављање интелектуалних делатности, за играње игара или за обављање послова; програми рачунара; као и приказивање информација. Наведени предмети или активности искључени су из заштите само у мери у којој се пријава проналаска односи на тај предмет или активност, као такве.

Исто тако, патентом се не могу штитити проналасци чије би објављивање или комерцијална употреба била противна јавном поретку или моралу; проналасци који се односе на хируршке или дијагностичке поступке или поступке лечења који се примењују непосредно на људском или животињском телу (осим производа, а посебно супстанци и композиција за употребу у тим поступцима); биљна сорта или животињска раса, или битно биолошки поступак за добијање биљке или животиње, као и биљке или животиње добијене искључиво битно биолошким поступком (осим микробиолошког поступка и производа добијеног тим поступком).

8. Шта је „Извештај о претраживању стања технике по предмету проналаска“?

Извештај о претраживању стања технике по предмету проналаска је извештај о претраживању националних и међународних база података који чине стање технике који Завод доставља подносиоцу пријаве патента после подношења захтева за израду извештаја о претраживању и уплате одговарајуће таксе. Тиме се подносиоцу пријаве пружа могућност да пре плаћања таксе за суштинско испитивање патента процени своје изгледе за стицање патента. Такође, од овог извештаја зависиће његова одлука о патентирању у иностранству, као и одлука о евентуалној корекцији патентних захтева да би се повећала шанса за стицање патента.

9. Колико траје поступак испитивања пријаве проналаска?

Поступак по пријави малог патента траје најчешће неколико месеци, будући да се спроводи само формално испитивање поднете пријаве. Поступак по пријави патента траје дуже, односно неколико година, због спровођења суштинског испитивања.

Међутим, објавом пријаве патента подносилац пријаве стиче привремена права из пријаве, која имају исту садржину као и патент, а која важе од датума објаве пријаве до датума објаве признатог патента, а ако патент, не буде признат, сматра се да права из пријаве нису ни настала.

10. Да ли поступак признања проналаска може бити убрзан?

Само поступак признања патента може бити убрзан, и то у два случаја:

1) Испитивање по хитном поступку
Пријава патента се може решавати по хитном поступку у случају судског спора и то на захтев суда или ако је до спора дошло због повреде права из објављене пријаве на захтев подносиоца пријаве. Такође, испитивање по хитном поступку може се вршити у случају покренутог инспекцијског надзора или царинског поступка, на захтев надлежног органа тржишне инспекције или царинског органа.

2) Превремена објава пријаве патента
Имајући у виду да се пријава патента која испуњава услове из члана 99. став 1. Закона о патентима објављује након истека рока од 18 месеци, на захтев подносиоца пријаве уз достављање доказа о плаћеној такси (види Тарифни бр. 128) за превремену објаву, пријава се може објавити раније.