Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПАТЕНТИ - НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Друга значајна питања

1. Да ли је могуће оспорити решење којим је признат патент?

Да. Завод ће у свако доба огласити ништавим решење о признању патента или малог патента, на предлог сваког лица, ако подносилац предлога докаже :
- да предмет заштите није проналазак, у смислу Закона о патентима;
- да проналазак припада категорији проналазака који су изузети из заштите;
- да проналазак није нов или није имао инвентивни ниво или није индустријски применљив;
- да проналазак није описан потпуно и јасно, тако да га стручњак из одговарајуће области може извести;
- да је признат шири обим права од обима који је могао бити подржан пријавом проналаска, на дан подношења пријаве или на дан од ког је признато право првенства пријаве или ако је право признато за издвојену пријаву чији је садржај шири од садржаја првобитне пријаве, како је поднета.

2. Која се правна средства могу искористити против одлука Завода?

Против одлука Завода може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема одлуке, ако законом није другачије прописано.

Против решења Владе по жалби може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

3. Да ли је Завод надлежан за спорове о повреди права?

Не. За спорове због повреде права надлежни су за физичка лица основни судови, односно привредни судови, уколико су у спору правна лица.

Међутим, Закон о патентима садржи одредбе о правним средствима - тужбама које носиоцима права стоје на располагању у случају да дође до повреде права:

1) Тужба због повреде права
Повредом права из објављене пријаве патента, патента или малог патента сматра се свако неовлашћено предузимање радњи из чл. 14. и 15. закона.
Тужбу због повреде права или постојања озбиљне опасности да ће право бити повређено надлежном суду може да поднесе: подносилац пријаве патента, носилац права или стицалац лиценце.
Подносилац пријаве или стицалац лиценце има право на тужбу након објаве пријаве патента.
Стицалац лиценце може да поднесе тужбу надлежном суду због повреде права у обиму у комe је на основу закона или уговора стекао право на искоришћавање проналаска, уколико другачије није уговорено.
Ако су више лица носиоци права или носиоци права из објављене пријаве патента на истом проналаску сваки од њих је овлашћен да у своје име и за свој рачун захтева грађанско-правну заштиту.
Тужба за повреду права може се поднети у року од три године од дана сазнања за повреду и учиниоца, али не после истека рока од пет година од дана учињене повреде.

2) Тужба за утврђивање права на заштиту
Проналазач, односно његов правни следбеник или послодавац има право да тужбом захтева од суда да утврди да он има право на заштиту одређеног проналаска, односно да утврди да је он носилац права када је право већ признато, уместо лица или заједно са лицем које је пријавило тај проналазак за заштиту. Рок за подношење тужбе је до доношења решења о признању патента/малог патента, односно до истека рока трајања патента/малог патента у случају већ признатог права.

3) Тужба за заштиту права послодавца, односно запосленог
Послодавац, односно запослени који има право на заштиту или на економско искоришћавање проналаска из радног односа може тужбом да захтева од суда утврђивање и заштиту својих права. Тужба за утврђивање права запосленог, односно послодавца може да се поднесе у року од две године од дана објаве пријаве за признање патента, али не по истеку две године од дана престанка радног односа током кога је проналазак створен.

4) Тужба за утврђивање својства проналазача
Ако је у пријави патента/малог патента или у некој другој исправи предвиђеној Законом о патентима наведено неко друго лице као проналазач, проналазач има право на тужбу којом захтева од суда да утврди његово својство проналазача и да наложи уписивање његовог имена у одговарајуће исправе, односно регистре Завода. Рок за подношење тужбе није ограничен.

За покретање поступка по свим наведеним тужбама, неопходно је да за признати мали патент буде издата потврда о испитивању. Потврда о испитивању значи да признати мали патент испуњава критеријуме патентибилности који су прописани ставом 1. члана 104. Закона о патентима. Завод ће испитати признати мали патент на захтев носиоца права и издати потврду о испитивању уколико су испуњени поменути критеријуми. Уколико нису испуњени прописани критеријуми Завод ће по службеној дужности мали патент огласити ништавим. Сматра се да је захтев за испитивање признатог малог патента поднет када је плаћенa такса за суштинско испитивање и такса за израду извештаја о претраживању, као и када су достављени докази о извршеним уплатама истих.

4. Које мере заштите постоје у случају повреде права, до доношења пресуде?

Законом о патентима предвиђене су следеће мере:

1) Привремене мере
Суд може, на предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да постоји озбиљна опасност да ће бити повређено, одредити привремену меру. Када је привремена мера одређена пре покретања парничног или другог поступка, тужба, односно предлог за покретање другог поступка ради оправдања мере, мора се поднети у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере.

2) Обезбеђење доказа
Суд може, на предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено, одредити обезбеђење доказа (узимање детаљног описа производа којима се повређује право, са или без узимања узорака тих производа; одузимање производа или дела производа којима се повређује право, а ако је то оправдано, и одузимање материјала и предмета (прибор, алат) претежно употребљених у стварању или стављању у промет производа којима се повређује право, као и докумената који се односе на наведено). Када је обезбеђење доказа одређено пре покретања парничног поступка, тужба се мора поднети у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању обезбеђења доказа.

3) Средство обезбеђења
Суд може, на захтев лица против кога је покренут поступак због повреде права или поступак за одређивање привремене мере, одредити да тужилац или лице које је поднело предлог за одређивање привремене мере положи одговарајући новчани износ као средство обезбеђења за случај неоснованости захтева.

5. Како се преноси право?

Право на подношење пријаве, права из пријаве, као и право на патент и мали патент могу да буду у целини или делимично предмет преноса на основу уговора о преносу, статусне промене носиоца права или подносиоца пријаве, као и наслеђивања, судске или административне одлуке.

На захтев једне од уговорних страна у одговарајући регистар који води Завод уписаће се пренос права. Пренос права који није уписан у одговарајући регистар не производи правно дејство према трећим лицима.

6. Шта је лиценца?

Уговор о лиценци регулисан је члановима 686 – 711. Закона о облигационим односима. То је уговор којим се обавезује давалац лиценце да стицаоцу лиценце уступи, у целини или делимично, право искоришћавања проналаска, техничког знања и искуства, а стицалац лиценце се обавезује да му за то плати одређену накнаду. Уговор о лиценци мора да се закључи у писаној форми. Лиценца за искоришћавање патентираног проналаска, не може бити закључена на време дуже од трајања законске заштите тих права.

На захтев даваоца или стицаоца лиценце, уговор о лиценци уписује се у одговарајући регистар који води Завод, а уговор који није уписан у регистар не производи правно дејство према трећим лицима.

7. Да ли патент/мали патент може бити предмет обезбеђења потраживања?

Да. Патент/мали патент, као и право из пријаве може бити предмет залоге на основу уговора о залози, одлуке суда или одлуке другог државног органа. Поверилац стиче заложно право уписом у одговарајући регистар Завода, а на захтев носиоца права или подносиоца пријаве или заложног повериоца.