Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ТАКСЕ - ПАТЕНТИ


Висина износа такси прописана је Тарифом републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 – исправка, 50/18 и 38/19 – усклађени дин. износи).

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ

Рачун за уплату таксе: 840-30880845-62

Позив на број: 97 44018

Прималац:
Републичке административне таксе - Завод за интелектуалну својину

Сврха уплате:
На обрасцу уплатнице обавезно навести основ уплате, као и број пријаве, односно регистарски број под којим се право води у регистру Завода за интелектуалну својину, уколико у тренутку уплате такав број постоји.

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ У ВАЖНОСТИ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА

Рачун за уплату таксе за одржавање у важности европског патента чији је датум подношења пријаве 1. октобар 2010. године или каснији: 840-30686845-62

Позив на број 97, затим шифра са контролним бројем општине
(погледати прилог у PDF формату)

Прималац:
Републичке административне таксе - Завод за интелектуалну својину

Сврха уплате: На обрасцу уплатнице обавезно навести основ уплате (Такса за одржавање), као и број предмета, односно регистарски број под којим се право води у регистру Завода за интелектуалну својину, уколико у тренутку уплате такав број не постоји унети број европског патента.

Таксе се плаћају у банци, односно пошти, а доказ о уплати прилаже се уз пратећи поднесак.