Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

ЖИГОВИ

Закон о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 104/2009 од 16.12.2009. године и бр. 10/2013 од 30.01.2013. године)

Уредба о садржини регистра пријава и регистра жигова, садржини захтева и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига, и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа ("Службени гласник РС", бр. 43/2010 од 25.06.2010. године)

Уредба о ратификацији Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова од 14.04.1891. године, ревидираног у Бриселу 14.12.1900. године, у Вашингтону 02.06.1911. године, у Хагу 06.11.1925. године, у Лондону 02.06.1934. године, у Ници 16.06.1957. године и у Стокхолму 14.06.1967. године ("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 2/1974 од 10.01.1974. године)

Закон о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова ("Службени лист СРЈ – Међународни уговори", бр. 2/1997 од 27.06.1997. године)

Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијског симбола, са анексом ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 1/1999 од 25.12.1999.године)

Закон о потврђивању уговора о жиговном праву ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 4/1998 од 06.03.1998. године)

Закон о потврђивању споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова сачињеног у Бечу 12.06.1973. године, са изменама од 01.10.1985. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 42/2009 од 02.06.2009. године)

Закон о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 19/2010 од 26.03.2010. године)

Закон о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву, Правилника за спровођење сингапурског уговора о жиговном праву и резолуције дипломатске конференције којом се допуњују Сингапурски уговор о жиговном праву и правилник за спровођење сингапурског уговора о жиговном праву ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2010 од 09.06.2010. године)

Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање жига и у поступцима по регистрованим жиговима