Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ТОПОГРАФИЈЕ ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА

Дана 3. јула 2013. године ступио је на снагу Закон о заштити полупроводничких производа. Ова област је раније била регулисана Законом о заштити топографија интегрисаних кола. Доношење Закона о заштити полупроводничких производа је проистекло из потребе да се побољша законодавни оквир у овој области, као и из потребе усклађивања са међународним прописима и прописима Европске уније.

Законом о заштити полупроводничких производа се уместо интегрисаног кола штити полупроводнички производ, те се у потпуности обезбеђује заштита топографија полупроводника и омогућава шира заштита, јер се односи на сва електрична кола укључујући и она направљена од дискретних компонената. Осим наведеног, овим законом је као и код других закона из области индустријске својине, уведено право жалбе на одлуке Завода за интелектуалну својину које се односе на топографије полупроводника, уређено је дејство уписа уговора о залози у регистре које води Завод, прописане су казнене одредбе за привредни преступ и прекршај и употпуњена је грађанско-правна заштита. Тиме су створени предуслови за потпунију, ширу и ефикаснију заштиту полупроводничких производа, што је посебно важно за привредне субјекте у области информационих технологија.