Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Закони и други прописи

ПАТЕНТИ


Закон о изменама и допунама закона о патентима („Службени гласник РС”, бр. 95/18 од 8. децембра 2018. године, ступа на снагу 16. децембра 2018. године)

Закон о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27. децембра 2011. године)

Закон о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11, 113/17-др. закон и 95/18) - незванични пречишћен текст

Правилник о садржини јавних регистара, потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и о врстама података, начину подношења пријаве и објављивања проналазака (
„Службени гласник РС",бр. 113/12 од 30. новембра 2012.)

Закон о потврђивању Будимпештанског споразума о међународном признању депозита микроорганизама ради поступка патентирања („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/93 од 18. јуна 1993. године)

Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента - PCT („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/96 од 6. септембра 1996. године)

Закон о ратификацији Споразума између Савезне владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената - Споразум о сарадњи и проширењу ("Службени лист СЦГ - Међународни уговори" бр. 14/04 од 18. јуна 2004. године)

Закон о потврђивању Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената од 24. марта 1971. године са изменама од 28. септембра 1979. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори" бр. 42/09 од 2. јуна 2009. године)

Закон о потврђивању Уговора о патентном праву („Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 19/10 од 26. марта 2010.)

Закон о потврђивању Конвенције о признавању европских патената - Конвенција о европском патенту од 5. октобра 1973, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године („Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 5/10 од 9. јуна 2010. године)

Методологија Завода за поступање у области решерша и испитивања пријава патенатa - у припреми

ЖИГОВИ

Закон о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 104/2009 од 16.12.2009. године и бр. 10/2013 од 30.01.2013. године)

Уредба о садржини регистра пријава и регистра жигова, садржини захтева и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига, и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа ("Службени гласник РС", бр. 43/2010 од 25.06.2010. године)

Уредба о ратификацији Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова од 14.04.1891. године, ревидираног у Бриселу 14.12.1900. године, у Вашингтону 02.06.1911. године, у Хагу 06.11.1925. године, у Лондону 02.06.1934. године, у Ници 16.06.1957. године и у Стокхолму 14.06.1967. године ("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 2/1974 од 10.01.1974. године)

Закон о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова ("Службени лист СРЈ – Међународни уговори", бр. 2/1997 од 27.06.1997. године)

Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијског симбола, са анексом ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 1/1999 од 25.12.1999.године)

Закон о потврђивању уговора о жиговном праву ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 4/1998 од 06.03.1998. године)

Закон о потврђивању споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова сачињеног у Бечу 12.06.1973. године, са изменама од 01.10.1985. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 42/2009 од 02.06.2009. године)

Закон о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 19/2010 од 26.03.2010. године)

Закон о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву, Правилника за спровођење сингапурског уговора о жиговном праву и резолуције дипломатске конференције којом се допуњују Сингапурски уговор о жиговном праву и правилник за спровођење сингапурског уговора о жиговном праву ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2010 од 09.06.2010. године)

Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање жига и у поступцима по регистрованим жиговима

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Закон о правној заштити индустријског дизајна ("Службени гласник РС", бр. 104/09 од 16.12.2009 године и 45/15 од 22.05.2015 године)

Уредба о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн, и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа ("Службени гласник РС", бр. 43/10 од 25.06.2010. године)

Закон о потврђивању Хашког споразума о међународном пријављивању индустријских узорака и модела (Хашког документа) и допунског акта из Стокхолма ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 3/93 од 18.06.1993. године)

Уредба о ратификацији Локарнског аранжмана о установљењу међународне класификације за индустријске узорке и моделе ("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори". бр. 51/74 од 18.10.1974. године)

Закон о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеног на дипломатској конференцији од 02.07.1999. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 42/09 од 02.06.2009. године)


Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање права на индустријски дизајн и у поступцима по регистрованим индустријским дизајнима

АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА

Закон о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС”,бр. 104/09, 99/11, 119/12 и 29/16 – одлука УС)

Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС", 119/2012 од 17.12.2012. године)

Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010; од 3.7.2010 године)

Уредба о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010 од 3.7.2010 године)

Уредба о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела ("Сл. гласник РС", бр. 108/2014 од 10.10.2014 године)

Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма („Службени гласник РС”, број 45/13)

Тарифа за остваривање права на посебну накнаду („Службени гласник РС”, број 43/13 и 8/17)

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање и фонограма и на њима забележених интерпретација (
„Сл. Гласник РС", број 4/2015)

Закон о оптичким дисковима („Сл. гласник РС“, број 52/2011 од 15.7.2011. године)

Правилник о садржини и начину вођења Регистра додељених произвођачких кодова и издатих лиценци, о садржини захтева и доказа којима се потврђује испуњеност услова за издавање лиценце, о изгледу и садржини лиценце, и садржини и начину вођења евиденције оптичких дискова ("Службени гласник Републике Србије", бр.13/2012, од 24.2.2012 године)

Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких дела - од 1886.године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/1986; од 14.3.1986. године)

Светска (Универзална) конвенција о ауторском праву - од 1952.године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 54/73; од 18.10.1973.године)

Међународна конвенција о заштити уметника извођача, произвођача фонограма и установа за радио дифузију - Римска конвенција, од 1961 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

Конвенција о заштити произвођача фонограма од неовлашћеног умножавања њихових фонограма - од 1971. године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

WIPO Уговор о ауторском праву - од 1996 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

WIPO Уговор о интерпретацијама и фонограмима - од 1996 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002)


ПОСЛОВНA ТАЈНA

Закон о заштити пословне тајне ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011 од 29.9.2011)

ТАКСЕ

Закон о републичким админстративним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 65/2013 - др. закон, 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн и 95/2018).

Тарифни бројеви 105–134 односе се на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине.

.


ОСТАЛИ ЗАКОНИ

Закон о управним споровима ("Сл. гласник РС", број 111/2009 од 29.12.2009. године)

Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 од 1.3.2016. године)

Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине ("Службени гласник РС", бр. 46/2006 од 2.6.2006. године и бр. 104/2009 од 16.12.2009. године)

ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Уредба о ратификацији Конвенције о оснивању Светске организације за интелектуалну својину ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 31/72 и "Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/86 - др. уредба)

Уредба о ратификацији амандмана на текст Конвенције о оснивању Светске организације за интелектуалну својину ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/86)

Уредба о ратификацији Париске конвенција за заштиту индустријске својине ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 5/74 и "Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 7/86 - др. уредба)

Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (TRIPS споразум) *
* Текст је преузет из књиге "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА Књига друга: међународни уговори", чији су аутори Др Весна Бесаровић, Редован професор Правног факултета у Београду и господин Благота Жарковић, бивши Директор Завода за интелектуалну својину. Издавач: Досије, Београд. ИСБН 86–81563–44–0