Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

ПАТЕНТИ

Обрасци

Захтев за признање патента (Образац П-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис променe имена и адресе (Образац П-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис преноса патента или пријаве патента (Образац П-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис уговора о лиценци (Образац П-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање малог патента (Образац МП-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис европског патента/проширеног европског патента у Регистар патената (Образац ЕП)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање патента (Образац PCT/RS)
Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод
(PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање малог патента (Образац PCT/RS-MП)
Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод
(PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање сертификата о додатној заштити (Образац СДЗ-1)
(PDF_format) (WORD_format)

Упутства

Упутство о начину састављања пријаве за заштиту проналаска
(PDF_format)

Упутство за подношење пријавa у области биотехнологије
(PDF_format)

Упутство за подношење захтева за упис eвропског патента/проширеног европског патента у Регистар патената
(PDF_format)

Упутство за подношење захтева за признање сертификата о додатној заштити
(PDF_format)

Примери уредно састављених пријава

Пример уредно састављене пријаве из области биотехнологије
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области фармације
(PDF_format)

Примери формулација патентних захтева за супстанце за употребу у медицини
(PDF_format)


Пример уредно састављене пријаве из области хемијске-технологије
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области електротехнике
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области технологије хране
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области грађевинарства
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области енергетике
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области пољопривреде
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области транспортне амбалаже
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области биљних мешавина-чај
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области праналазака примењених на рачунару
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве којом је затражена заштита за уређај, поступак и производ - јединство проналаска
(PDF_format)

ЖИГОВИ

Захтев за признање жига (Образац Ж-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Упутство за пoпуњавање пријаве за признање жига
(PDF_format)

Захтев за раздвајање пријаве жига (Образац Ж-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене имена и адресе (Образац Ж-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис ограничења списка робе односно услуга (Образац Ж-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис преноса жига или права из пријаве (Образац Ж-5)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис лиценце (Образац Ж-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис залоге (Образац Ж-7)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за продужење важења жига (Образац Ж-8)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за раздвајање жига (Образац Ж-9)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Пример захтева за решерш жига
( PDF_format ) ( WORD_format )

Пример захтева за решерш жига на име носиоца
( PDF_format ) ( WORD_format)

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Захтев за признање права на индустријски дизајн (Образац Д-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за раздвајање вишеструке пријаве индустријског дизајна (Об. Д-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене имена и адресе у регистар (Образац Д-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве (Образац Д-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис лиценце на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (Образац Д-5)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис залоге на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (Образац Д-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за продужење важења права на индустријски дизајн (Образац Д-7)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Упутство о начину састављања и подношења пријаве за признање права на индустријски дизајн
(PDF_format )
Пример захтева за решерш индустријског дизајна

( PDF_format) (WORD_format)

Пример захтева за решерш индустријског дизајна на име носиоца
( PDF_format) (WORD_format)

ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Захтев за регистровање ознаке географског порекла (Образац Г-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла (Образац О-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла (Образац О-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене у регистре овлашћених корисника ознаке географског порекла (Образац О-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за међународно регистровање ознаке географског порекла (Образац МГ-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске заједнице ( ЕУГ-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за измену података о специфичним карактеристикама производа (Образац О-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )


АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела (ОбразацА-1)   ( WORD_format )

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање предмета сродног права(Образац С-1)
( WORD_format )

Захтев за
издавање лиценце за производњу оптичких дискова и/или производних делова (Образац ОД 1)
( PDF_format ) ( WORD_format )


Упутство за попуњавање обрасца А-1
( WORD_format )


Упутство за попуњавање обрасца С-1
( WORD_format )