Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПАТЕНТИ

ТАКСЕ


Поштовани корисници услуга Завода за интелектуалну својину,

Народна скупштина Републике Србије 6.12.2019. године донела је нови Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 86/19. Према том Закону, заштита права индустријске својине биће јефтинија за оне подносиоце који пријаве патента, малог патента, буду подносили електронским путем. Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50% од прописане таксе.Висина износа такси прописана је Тарифом републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 – исправка, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19 и 90/19 - исправка,98/20 - усклађени дин. износи ).

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ
Рачун за уплату таксе: 840-30880845-62

Позив на број: 97 44018

Прималац:
Републичке административне таксе - Завод за интелектуалну својину

Сврха уплате:
На обрасцу уплатнице обавезно навести основ уплате, као и број пријаве, односно регистарски број под којим се право води у регистру Завода за интелектуалну својину, уколико у тренутку уплате такав број постоји.

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ У ВАЖНОСТИ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА

Рачун за уплату таксе за одржавање у важности европског патента чији је датум подношења пријаве 1. октобар 2010. године или каснији: 840-30686845-62

Позив на број 97, затим шифра са контролним бројем општине
(погледати прилог у PDF формату)

Прималац:
Републичке административне таксе - Завод за интелектуалну својину

Сврха уплате: На обрасцу уплатнице обавезно навести основ уплате (Такса за одржавање), као и број предмета, односно регистарски број под којим се право води у регистру Завода за интелектуалну својину, уколико у тренутку уплате такав број не постоји унети број европског патента.
Таксе се плаћају у банци, односно пошти, а доказ о уплати прилаже се уз пратећи поднесак.